Høringssvar fra Røros kommune

Dato: 22.03.2021

Demografiutvalget peker på ulike perspektiv og utfordringer for det framtidige distrikts-Norge. De fremmer med bakgrunn i dette ulike tiltak. Røros kommune imøteser flere av disse, men mener at følgende forhold spesielt må vektlegges:

  • Videreføre og forsterke dagens tiltak av distriktsvirkemidler som for eksempel differensiert arbeidsgiveravgift
  • Infrastruktur: (1) forbedre flytilbud – sikre finansiering av FOT-ruter, (2) økt satsning på kollektivtransport mellom distrikt og by og (3) statlig finansiering av bredbånd. I dag ser vi at kostnadene, til tross for gode tilskuddsordninger, legger for store økonomiske utgifter på kommunene slik at dette fortsatt er til hinder for helhetlig utbygging. Dette hindrer etablering av arbeidsplasser og å kunne tilby hjemmekontor-/kontorfelleskapsløsninger
  • Husbanken og finansiering av bolig – forbedre mulighetene for å bygge i distriktene og målrette ordningene på en bedre måte
  • Et veldig sentralt tema er hva endringene korona-pandemien har ført til av forflytninger, kommunikasjon og innvirkning på arbeidssted. Det blir i mye større grad viktig at arbeidsgivere kan legge til rette for at arbeidet kan skje fra den ansattes bosted, dvs at arbeidsgiver kan ha tilhold et helt annet sted. Dette kan bety at flere kan flytte ut fra byer og sentrale strøk. Digitaliseringen gjør dette mulig på en helt annen måte nå enn tidligere. Det blir samtidig viktig å bygge gode fagmiljø og kunne flytte klynger av arbeidsplasser ut i distriktene som del av dette
  • Desentralisert utdanningstilbud er sentralt i rekrutteringen til mange yrker relevant for distriktene.
  • Det bør vurderes flere individretta ordninger, slik som differensiert barnetrygd og nedskrivning av studielån.

Røros kommune vil samtidig også henvise til høringsuttalelsen til «NOU 2020:12 – Næringslivets betydning for levende og bærekraftige lokalsamfunn (Distriktsnæringsutvalget)». Den har helt klar relevans også til Demografiutvalgets arbeid. I tillegg ønsker også Røros kommune å framheve arbeidet i det regjeringsoppnevnte inntektsutvalget som skal se på inntektssystemet for kommunene. Dette arbeidet har også svært stor innvirkning på hvordan de økonomiske rammevilkårene for distriktskommunene vil utvikle seg som da vil definere handlingsrommet for framtidige tjenesteleveranser. Røros kommune er opptatt av at disse utredningene sees i sammenheng for best å kunne møte framtidige demografiutfordringer.