Høringssvar fra Rindal kommune

Dato: 24.03.2021

Rindal kommune legger merke til at flere av forslagene Demografiutvalget legger fram i dokumentet, samsvarer med forslagene som NOU 2020:12, Næringslivets betydning for levende og bærekraftige lokalsamfunn, har lagt fram.

Hovedtemaet for NOU 2020:15 er å skape bærekraftige samfunn som kan håndtere en aldrende befolkning. Prognosene viser at hele Norges befolkning blir eldre, og at denne utviklingen vil skje enda raskere i distriktene enn i tettbygde områder.

Koronaen har vist alle at små og mellomstore kommuner har en styrke i seg til på en svært god måte å håndtere en så gjennomgripende og langvarig pandemi med betydelige krav til restriksjoner. Ingen var forberedt på omstillingsgraden koronapandemien krevde. Men selv de minste, eller kanskje helst de minste, kommunene klarte omstillingen i løpet av veldig kort tid. Dette viser at staten kan ha tillit til at kommunene greier å finne de gode lokale løsningene i tiden med omstilling.

Rindal kommune ønsker å peke på følgende områder som er viktige for oss som distriktskommune i Norge, i tillegg til å tilføye noen momenter vi savner i utredninger.

Samferdsel og infrastruktur

Utbygging og vedlikehold av veger fortsette. Mye verdifull verdiskapning foregår i distriktene, og driver man lokal næringsvirksomhet, vil det nødvendigvis bety at varer må transporteres på fylkesveger til nasjonale hovedveger. For at næringene skal opprettholdes og utvikles er de avhengige av at folk bor i distriktene. Gode veger må til for å sikre bo -og arbeidsmarkedsregioner.

I tillegg til at gode veger sikrer at bedriftene får varene raskt til markedene, er vegene viktig for å opprettholde befolkningsgrunnlaget. Gode veger gjør rett og slett hverdagen tryggere, bedre og enklere for alle.

Å ha et godt utbygd bredbånds- og fibernett er avgjørende for at folk skal bo og arbeide i distriktene, og det er tatt inn som et avgjørende tiltak i dokumentet. Vi mener at det må føyes til at det er like viktig å ha god mobildekning for at folk skal bo og arbeide i distriktene.

Vi mener at digital infrastruktur må være en allemannsrett!

Deltidsinnbyggere

Utvalget peker på at hyttekommuner opplever at folk tilbringer stadig større del av fritiden på sin hytte eller fritidsbolig.

Hyttekommuner har et høyere brukertall av kommunale tjenester og offentlig infrastruktur enn hva innbyggertallet tilsier. Vi mener at inntektene til kommunene i større grad skal følge brukerne og ikke bare innbyggerne, og støtter utvalgets forslag om at Brukertall framfor folketall som beregningsgrunnlag må utredes.

Desentralisert utdanning og videregående skole

En desentralisert utdanning vil føre til at man kan bli boende i sin hjemkommune og dermed opprettholde kontakten og kjennskapen til det lokale næringslivet. Forskning viser også at personer som velger å studere i den regionen de vokser opp i, i stor grad velger å bli værende i egen region etter endt utdanning. For å sikre at de som tar utdanning skal bli boende i distriktet, mener vi at det er helt nødvendig å tilby desentralisert utdanning.
Vi ønsker også å peke på at vi ønsker at nærskoleprinsippet skal ligge til grunn for inntaksordning for de videregående skolene. Dette gir ungdommene mulighet til å bo hjemme lenger, og denne modellen er den beste for å kunne svare ut lokalt næringsliv sitt behov for arbeidskraft.

Primærnæringene

I rapporten savner vi primærnæringenes betydning for lokalsamfunnene. Landbruk, skogbruk og fiske er viktige for landets sjølforsyning og for forvaltning av naturressursene, og har stor betydning for distriktene. Disse næringene bidrar med viktige arbeidsplasser innen bl.a transport og foredling, og kan danne grunnlag for mer sysselsetting og attraktive arbeidsplasser i distriktene.

Beredskap

For at folk skal bo i distriktene må de føle en trygghet for nær tilgang til ambulanse, politi, brann og redning. Vi mener at beredskapen er størst når avstanden til disse tjenestene er kort.
Alle disse tjenestene trues på grunn av stram økonomi, og når økonomi prioriteres foran menneskers sikkerhet, så mener vi at en er på feil kurs. Beredskapen må trygges uansett hvor man bor.

Boliger

Utvalget peker på flere tiltak for å skaffe boliger for ulike grupper i områder der det ordinære boligmarkedet ikke strekker til. Vi støtter forslagene om å gi Husbanken et tydeligere oppdrag med å finansiere boligbygging i distriktene.

Vi mener også at det må gjøres enklere å flytte til fritidsboligen sin.

Paradokset i dagens regelverk er at det er enklere å flytte til eldre boliger som har dårligere standard enn til fritidsboligen. Dagens regelverk sier at bygget (fritidsboligen) må ha standard tilsvarende helårsbolig (jfr. Byggteknisk forskrift – TEK 17). Dermed er det enklere å kjøpe en eldre helårsbolig i distriktet og flytte dit, enn å flytte til fritidsboligen i samme distrikt.

Forslag til innovative tiltak

· Se på effektene ved snøscooterkjøring, og vurdere tiltak som kan gi arbeidsplasser og aktivitet i distriktene knyttet til snøscooterkjøring.

· Se på tiltak som kan stimulere kulturnæringene i distriktene.

· Se på tiltak knyttet til bærekraftige naturnæringer, gjerne i tilknytning til landskapsvernområder og/eller nasjonalparker.

(Uttalelsen er vedtatt av kommunestyret 23.3.2021)