Høringssvar fra Studieforbundet kultur og tradisjon og Norges Husflidslag

Dato: 22.03.2021

Til Kommunal og moderniseringsdepartementet

Vi takker for anledningen til å å komme med innspill til det videre arbeidet knyttet til NOU 15, 2020.

Studieforbundet og tradisjon gjennomfører med sine over 40 medlemsorganisasjoner mer enn 5000 kurs, med 170 000 kurstimer og over 40 000 deltakere årlig. Det er kurs i alle fylker og i 283 kommuner. Tematikken er mangfoldig, men tradisjonshåndverksfagene er i vekst.

Vår største enkeltmedlem Norges Husflidslag med sine 2500 kurs og mer enn 60 000 studietimer er en betydelig opplæringsaktør innen forvaltning og formidling av kunnskap knyttet til voksnes læring og den immaterielle kulturarven.

Vi konsentrer vårt innspill om kapittel 8, Utdanningssystemet og distriktenes tilgang til kompetanse. Vi vil også understreke vår støtte til innspillet fra VOFO, vi deler deres syn på Studieforbundenes viktige samfunnsrolle i distriktene.

Innledningsvis i kapittelet slår NOUen fast at nærhet til utdanningsinstitusjonene er viktig for vekst og utvikling i distriktene. Videre peker den på viktigheten av desentralisert og fleksible utdanningstilbud for dem som allerede er i arbeid i distriktene. Det gjøres rede for at NOUen i stor grad konsentrer seg om universitets- og høyskolesektorens rolle knyttet til utdanning.

Vi representerer frivillig sektor og en ikke ubetydelig utdanningsinstitusjon og finner det merkelig at NOUen ikke har sett verdien av å omtale eller problematisere mulighetene og utfordringene som er knyttet til de øvrige opplærings- og kompetansetilbyderne som er godt etablert i distriktene.

Opplæring i regi av studieforbund er lett tilgjengelig over hele landet. Det er et stor utvalg, fra kort helgekurs for egenutvikling til lange fagkurs med eller uten avsluttende kompetansebevis. Studieforbund tilbyr fagskoleutdanninger, en rekke kurs i samarbeid med bransjeorganisasjoner og har tilbud om mesterutdanning.

Dette er eksempler på velfungerende lokale arbeidsmarkedstilpassede opplæringstilbud.

Fag- og yrkesutdanning er grunnmuren for utdanning for så vel sentral og regionalt arbeidsmarked. Vi etterlyser en belysning av utviklingen av dimensjonering av tilbudet i videregående skole etter regionreformen og Fagfornyelsen. Vi mener det er naturlig å se denne i sammenheng med utviklingen av tilbud innen høyere yrkesfaglig utdanning. Det er en kjent sak at karriereveier innenfor yrkesfagene, slik de foreligger i dag, er lite kjent og ufullstendige. Vi viser til Kunnskapsdepartementets pågående arbeid med ny strategi for HYU.

For å oppnå bolyst og trivsel i distriktene må det i tillegg finnes tilbud utover de som er rent arbeidsmarkedsrettede. Folk ønsker et bredt tilbud av kurs og opplæring innen kultur, friluft, idrett mm. Dette tilbyr studieforbundene.

Vi ønsker lykke til med det videre arbeidet.