Høringssvar fra Ringsaker kommune

Dato: 19.03.2021

Formannskapet i Ringsaker kommune behandlet i møte den 17.3.2021, ved f.sak 21/2021 Høring - NOU 2020:15 Det handler om Norge — Utredning om konsekvenser av demografiutfordringer i distriktene.

Det ble fattet følgende vedtak:

Ringsaker kommune avgir høringsuttalelse til NOU 2020:15 Det handler om Norge — Utredning om konsekvenser av demografiutfordringer i distriktene slik det fremkommer av saksfremlegget.

Kommunens høringssvar fremgår av saksfremlegget og kan oppsummeres slik:

Ringsaker kommune kjenner seg godt igjen i den situasjonsbeskrivelsen utvalget gjør av utfordringene i distriktene og støtter opp om å utvikle tiltak innen den «brede distriktspolitikken» som kan gi likeverdig grunnlag for å utvikle attraktive og gode lokalsamfunn. Utvikling av nye arbeidsplasser er viktig, det vises her til utredningen om næringsretta virkemidler i NOU 2020:12 Brandtzæg-utvalget. Skal en lykkes i å snu flyttestrømmen slik Norman-utvalget foreslår, kreves det svært sterke virkemidler.

Ringsaker kommune slutter seg til hovedtrekkene i vurderingene fra KS Innlandet og mener at følgende tiltak er svært viktige:

· Forsøk; Innlandet fylke bør bli forsøksfylke for utprøving av nye distriktspolitiske virkemidler i tråd med utvalgets anbefalinger, men også forsøksfylke i form av at kommunene får en betydelig større frihet til samfunnsutvikling og tjenesteutvikling uten statlig detaljstyring av velferdstjenestene og arealpolitikken. Det bør søkes «frikommuneforsøk» med fristilling fra statlige retningslinjer for å skape nye gode løsninger – rammestyring.

· Digital infrastruktur og veger; Det kanskje viktigste tiltaket innen infrastruktursatsing er at Høyhastighets bredbånd til alle husstander må på plass og statens finansiering må sikre dette der markedet ikke leverer. I tillegg er det viktig å prioritere regionforstørring gjennom utbedring av fylkes og riksvegnettet.

· Styrke vekstområdene i distriktene; Sentrale områder med vekst fungerer som motorer for et stort omland og utgjør «lokale demninger» for utflytting. Det er viktig å styrke disse vekstområdene og legge til rette for at de kan være attraktive for tilflytting, næringsutvikling og besøk.

· Desentralisert utdanning; Å kunne ta utdanning og oppdatere kompetanse uten å flytte er viktig og det må sikres virkemidler for å utvikle dette tilbudet til vårt fylke.

· Boligmarkeder; Det må tas en gjennomgang av skattesystem og virkemidler i Husbanken for å utvikle et mer velfungerende boligmarked i distriktene og en bedre balanse mellom sentrum – periferi.

· Finansiering av kommunal sektor; I gjennomgangen av inntektssystemet vurdere om «hyttekommuner» med stort antall deltidsinnbyggere skal få større økonomisk uttelling og sikre at de regionalpolitiske elementene kompenserer ut fra de faktiske distriktsutfordringer som eksisterer i ulike områder. Økningen i antall eldre krever kompetanse og penger, det kreves nasjonale tiltak for å finansiere sektoren herunder ressurskrevende tjenester.

Saksfremlegget ligger vedlagt.

Vedlegg