Høringssvar fra Lillehammmer kommune

Dato: 26.03.2021

Styrke regionsentrene; Regionsentra må behandles mer på linje med storbyene. Regionsentra er avgjørende for om utviklingen i distriktene kan snus, disse vil utgjøre «de lokale demningene». Det er avgjørende at regionsentrenes utvikling ikke blir for svak. En utvikling som er for svak til å balansere opp nedgangen i distriktene vil ramme totaliteten. Innlandets regionsentrene ivaretar i dag viktige kultur og samfunnsoppgaver også for områdene rundt og har i tillegg ressurskrevende «storbyutfordringer».
2.
Forsøk; Innlandet fylke bør bli forsøksfylke for utprøving av nye distriktspolitiske virkemidler i tråd med utvalgets anbefalinger. Det bør også søkes «frikommuneforsøk» med fristilling fra statlige retningslinjer for å skape nye gode løsninger – rammestyring.
3.
Digital infrastruktur, jernbane og veger: Det viktigste tiltaket innen infrastruktursatsing er at Høyhastighets bredbånd til alle husstander må på plass og statens finansiering må sikre dette der markedet ikke leverer. I tillegg er det viktig å prioritere regionforstørring gjennom utbygging av jernbane og utbedring av fylkes- og riksvegnettet.
4.
Desentralisert utdanning; Å kunne ta utdanning og oppdatere kompetanse uten å flytte er viktig og det må sikres virkemidler for å utvikle dette tilbudet til vårt fylke.
5.
Boligmarkeder; Det må tas en gjennomgang av skattesystem og virkemidler i Husbanken for å utvikle et mer velfungerende boligmarked («prøvebolig og seniorbolig) i distriktene og en bedre balanse mellom sentrum – periferi.
6.
Finansering av kommunal sektor; I gjennomgangen av inntektssystemet vurdere om kommuner med et stort antall innbyggere som ikke telles med dagens inntektssystem (deltidsinnbyggere og studenter) skal kompenseres for ekstra kostnader, og sikre at de regionalpolitiske elementene kompenserer ut fra de faktiske distriktsutfordringer som eksisterer i ulike områder. Økningen i antall eldre krever kompetanse og penger, det kreves nasjonale tiltak for å finansiere sektoren herunder ressurskrevende tjenester.
7.
Sørge for at statlige arbeidsplasser kan flyttes ut fra de store byene, ved bruk av ny teknologi og lokale kontorfellesskap. Det siste året preget av hjemmekontor og korona-restriksjoner har vist oss at vi ikke lenger er så avhengige av vårt fysiske arbeidssted som vi trodde. Dette betyr at vi kan tenke fordeling av statlige arbeidsplasser på en helt ny måte. Samtidig tror ikke Lillehammer kommune at folk i fremtiden ikke lenger vil trenge et fysisk kontor. Derfor vil vi som kommune hjelpe til med å legge til rette for kontorfellesskap folk som jobber i staten kan jobbe i når vi kommer i gang med å flytte arbeidsplasser ut av hovedstaden.
I Stortingsmelding 18 om bærekraftige byer og sterke regioner (KMD, 2017) vises det til at Norge trenger både bærekraftige byer og sterke distrikter for å trygge fremtidens velferd. Det er viktig at dette fortsatt legges til grunn som et bærende prinsipp for distriktspolitikken.

Vedlegg