Høringssvar fra SØR-FRON HØYRE

Dato: 12.01.2021

SØR-FRON HØYRE:

INNTEKETER

- alle svar ligger i inntekter til distriktskommunene. Disse inntektene kommer ikke uten at det blir lagt tilrette fra staten, slik at det blir lønnsomt å etablere seg i distriktet.

Svaret på lønnsom etablering i distriktet, er lavere eller like kostnader, som ved sentral plassering.

Kan ikke etableringen bli konkurransedyktig, vil det stort sett foregå knoppskyting av allerede etablerte bedrifter, som driver sin virksomhet på tross av ulike kostnader, eller har en kort levetid pga liten buffer når markedet svinger.

Vilje til etableringer krever reduserte avgifter, skatter bomavgifter på vei, mm på bunnlinjen. Det blir for store kostnader - slik reglene er i dag.

Distriktene lever i stor grad i dag på sine naturressurser; skog, landbruk, fjell(turistnæring) og bytting av lokale tjenester mellom de få. Dette gir en base, men er ikke nok til å skape vekst. Når det nevnes at innvandring øker folketallet, er det kortsiktig. Allerede etter få år uten jobb flytter de aller fleste til tettstedene.

INFRASTRUKTUR

Veiene bygges ut, men i altfor langsomt tempo, og med avgifter som blir pålagt de lokalt boende i alt for stor grad. Det påvirker levekår, og det påvirker med store kostnader for næringsdrift av alle typer. Lokalveier blir også pålagt bomavgifter på samme tid som de bygges ned til 60 km soner, der hovedtrafikk før kunne kjøre i 80 km. Slike tiltak gir ingen tillit, og det bryter ned distriktet. Mistillit oppstår når du blir fratatt noe -på samme tid som lokalsamfunnet skal betale for en redusert femkommelighet i bygda. På samme tid forfaller fylkesveiene, blir ikke utviklet etter distriktets behov med trafikksikre gang/sykkelfelt, for pengene er jo brukt til nedbygging av de lokale bilveiene.

Dette kan ikke gi gode signal for etableringer?

Fibernett og digital utbygging kommer sist til distriktene, og til en mangedobbel kostnad i forhold til sentrale områder. Det går en kraftig forsinkelse i å henge med, og inovative dyktige vil selvfølgelig etablere seg sentralt, for å ligge i forkant av utvikling. Pr. nå ligger distriktene 10-15 år etter sentrale områder, enkelte områder har enda ikke fibernett, og prisen er formidabelt høy som da skal dekkes opp av en ofte mindre bedrift en sentralt.

REGLER

Byggeforskrifter, både fra sentralt og lokalt er kompliserte, og gir store rom for korrupsjon/ kameraderi. Her kreves en opprydding med klare enkle regler fra regjering, som plattform for rask behandling og forenkling i etableringsprosesser. Det kan ikke være slik at det offentlige bestemmer størrelser på bygg, tomtestørrelser(uten grunn), høyder på bygg, formen på vinduer, etc. Slik behandling fordyrer de aller fleste etableringer i dag. Dette gjelder også fritidseiendommer.

TJENESTER

Tjenestene må beholdes nær der folk bor. Avstander over 2-3 mil vil skremme familier og andre fra å flytte til distriktene. Det betyr ikke at ikke kommunereformen kan forsette, og må utvikles. Men dette må kommuniseres slik at folket forstår nytten for dem personlig, for slik lever vi.

Distriktene må oppretholde og utvikle legesenter, og helsestasjoner. Pleieomsorgen må utvikles. Sykehus strukturen må ikke skape splid med avstander(reisetid) over 2-3 timer. Da går det på livet løs. Skolestruktur må ha støtte til utvikling på nivå med landet forøvrig, da kostnader skal fordeles på ferre hoder, blir det fort for mange kompromier som gir kortsiktighet.

Så må en ikke glemme at tjenestetilbudet henger sammen med INNTEKTER + ev. støtte fra staten, uteblir en riktig utjavning her, vil tilbudet bli stadig dårligere!