Høringssvar fra Kongsberg kommune

Dato: 14.03.2021

Vedtak i Kommunestyret – 10.03.2021

Kommunestyret i Kongsberg mener at det Distriktsdemografiutvalgets høringsdokument peker på er viktige og sentrale utviklingstrekk for Norske distriktskommuner. Kongsberg kommunestyre er enig i at Norske distriktskommuner må styrkes og at det er en rekke tiltak som sammen må få dette til å skje. Kommunestyret ser at en del av tiltakene som utvalget foreslår kan være i konflikt med de gjeldene utviklingen som har vært ført særlig blant Statlige tjenester, og kommunestyret mener derfor at utvalgets arbeid og konklusjoner bør videreføres gjennom en aktiv og mangfoldig distriktspolitikk.

Kommunestyret i Kongsberg mener at følgende tiltak bør en særlig satse på:

Ved lokalisering av nye statlige arbeidsplasser må man ta i bruk hele landet

· En desentralisering av statlige arbeidsplasser må forsterkes

· Flere statlige stillinger bør lyses ut med mulighet for kontorsted utenfor hovedkontoret

· Digitalisering av Norge må fremskyndes, fiberbåndutbygging må bygges også der det ikke er kommersielt lønnsomt

· Det må innføres økonomiske stimulanser som utvidelse av ordningen med redusert studielån ved bosetting i distriktene

· Det må utredes nye og forsterkede låne- og garantiordninger for boligbygging i distriktene.

· Det må innføres gratis barnehage og SFO i definerte distriktskommuner

· Lokale naturressurser må sikres for lokalt etablert næringsliv

· Det må skje en større satsing på kollektivtransport uten at større passasjergrunnlag ligger til grunn, ved å utvikle transporttilbud som er tilpasset til passasjergrunnlaget. Videre må det utvides et tilbudet på buss og tog.

· Trygghet og beredskap i distriktene må sikres og styrkes. Responstider på politi, ambulanse og brann må gjennomgås.

· Det må utvikles og styrkes et desentraliserte utdanningstilbud innen videregående og høyere utdanning

· Virkemiddelapparatet er viktig og må styrkes (Dette kan være innbyggertilskudd, statlige virkemiddel for å få til bedriftsetablering i distriktene ol.)

· Fylkeskommuner, kommuner og virkemiddelapparatet må få mer myndighet til å gjøre lokale og regionale vurderinger i arbeidet med å skape nye arbeidsplasser

Vedlegg