Høringssvar fra Namsos kommune

Dato: 24.03.2021

Høringsuttalelse Demografiutvalget 2021, vedtatt i Namsos formannskap 23. mars 2021, sak 29/21

Namsos kommune støtter demografiutvalgets utredning og forslag til tiltak. Det er svært viktig både med god infrastruktur og utdanningstilbud desentralt, og muligheter for å kjøpe seg bolig. Likedan er det positivt med forsøk og utprøvinger av tiltak som gratis barnehage mv.

Namsos kommune mener det er på høy tid med en systematisk vurdering av utflytting av statlig virksomhet og flere desentraliserte enheter. Småbyene/regionsentrene, som Namsos er, er naturlige lokaliseringer. Dette vil også bygge opp under regionsenterets omland. Pandemien vi er inne i viser at dette kan gi både en bedre beredskap, og at desentraliserte enheter og arbeidsplasser er ønsket av mange ansatte.

Namsos kommune viser for øvrig til vår høringsuttalelse til distriktsnæringsutvalgets utredning, og behovet for en egen småbypolitikk. Småbyene er sentra for omliggende distrikter, og det er svært viktig med tiltak for å skape livskraftige og attraktive småbyer og tettsteder.

Videre viser Namsos kommune til utvalgets synliggjøring av utfordringene for helsetjenestene i distriktene framover med en økende andel eldre. Dette er en nasjonal utfordring som berører de aller fleste kommuner. Namsos kommune mener det bør fokuseres særlig på hvordan man kan organisere og drifte helsetjenestene i distriktene framover, og tenkes nytt både når det gjelder organisering, utdanning, teknologi og kompetanse.

Namsos kommune mener utvalget er for snever i sin tilnærming til distriktsområdet når kommuner i sentralitetsklasse 4 er utelatt i utredningen. Vi har en negativ befolkningsutvikling og vil møte de samme demografiutfordringene som kommunene i sentralitetsklasse 5 og 6.

Vi støtter intensjonen om å sikre distriktene god bredbåndsdekning og god kapasitet. Distriktene må sikres en god bredbåndsdekning, og det må være en god statlig finansiering av dette. Etablerte tilskuddsordninger og -struktur for utbygging av framtidsrettet bredbånd vil kunne sikre tilstrekkelig prioritering og finansiering av kostbare prosjekter i distriktene. Staten må bidra med ekstra tilskudd for å unngå at svak kommuneøkonomi stopper prosjektene.

Ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift er et kraftfullt økonomisk grep i distriktspolitikken og bør styrkes. Økonomiske rammebetingelser for yrkesutøvere i primærnæringene må bedres, og staten bør utrede nye finansieringsordninger som styrker rekruttering til jordbruk, skogbruk, reindrift og til kystflåten.

Vi støtter ikke forsøk med begrenset førerkort for 16-åringer for å gjøre ungdom i distriktene mer mobile, slik det foreligger nå. Isteden for førerkort for 16-åringer bør en utrede gode transportløsninger tilpasset ungdommens behov.

Høyere utdanning, inklusive etter- og videreutdanning i distriktene er viktig for å beholde og tiltrekke seg fagpersoner.

Det bør utredes ordninger for lengre åpningstider for SFO og barnehage, i tillegg til gratis plasser.