Høringssvar fra Helsedirektoratet

Dato: 22.03.2021

Det vises til mottatt høringsbrev av 18. desember 2020. Helsedirektoratet takker for muligheten til å gi høringsuttalelse.

Vedlagt følger svaret fra Helsedirektoratet.

Vedlegg