Høringssvar fra Hammerfest kommune

Dato: 08.03.2021

Hammerfest kommunestyre avgir følgende innstilling til høringsnotat gjeldende utredningen Det handler om Norge, bærekraft i hele landet.

Hammerfest kommunestyre ønsker at det legges mer vekt på hvorfor det er viktig at det bor folk i hele landet og ulike utfordringer og analyser av viktighet av at det bor folk nært viktige ressurser og strategiske landområder. Spørsmål som hvilken verdi det har at det bor folk i distriktet for bevaring av kulturer og historie fra for eksempel kyst- og sjøsamiske områder må også belyses.

Det må fremkomme hvordan verdien av distriktsbosetting skal vektlegges blant annet i samfunnsøkonomiske beregninger.

Det er imidlertid også nødvendig med en overordnet målsetning som kan si oss noe om hvordan det totale arbeidet slår ut og når vi kan si å ha lyktes. Det er nødvendig med en nasjonal målsetning om folketallsvekst i distriktene. Vedtatt politikk må ses i sammenheng med et klart mål om at hele landet skal være attraktivt å bo i.

Hammerfest kommunestyre ønsker en styrke av distriktspolitikken både med henblikk på personrettede tiltak, virkemiddelapparatet, organiseringen og den geografiske fordelingen av helsetilbud og høyere utdanning, kontroll med naturressurser og utvikling av samferdsel- og infrastruktur.

Samtidig bør dette ses i sammenheng med en langsiktig analyse. Hvilke endringer kan komme til å skje på grunn av klimaendringer og øvrig beredskap? Vil et land med godt utbygd infrastruktur og desentraliserte tjenester over hele landet være bedre rustet til å møte fremtidige utfordringer?

Som oppfølging må det lages en nødvendig strategi som skal bidra til realisering av de viktigste tiltakene som må til for å stoppe sentraliseringen og befolkningsnedgangen.

Hammerfest kommunestyre mener det er behov for en statlig initiert dugnad knyttet til det foreslåtte programmet for virkemidler og utprøving av nye tiltak i distriktspolitikken. Dugnaden foreslås gjennomført fylkesvis, før et endelig program vedtas. På den måten sikrer man økt medinnflytelse som tar hensyn til geografiske særtrekk og ulikheter.

Og det vil fremheve behovene for differensierte tiltak basert på det enkelte samfunnets behov og ressursmuligheter. Programmet bør medføre ressurser for utprøving av tiltak.