Høringssvar fra Norges Bilbransjeforbund

Dato: 03.03.2021

Norges Bilbransjeforbund (NBF) takker for invitasjonen til å inngi høringsuttalelse om forslag til digitalytelseslov. NBF er en landsdekkende interesseorganisasjon for foretak som i egen regi driver bilvirksomhet eller bilrelatert virksomhet, og NBF er tilsluttet NHO som bransje- og arbeidsgiverorganisasjon. NBF har ca 1300 medlemsbedrifter med ca 23 000 ansatte, som i volum representerer mer enn 70 % (+ NOK 100 mrd) av den norske bilbransjen.

Slik NBF forstår loven og høringsnotatet vil ikke loven gjelde for digitale ytelser som er integrert i og leveres sammen med en bil. I slike tilfeller forstår vi det slik at salget i sin helhet reguleres av forbrukerkjøpsloven (der kunden er forbruker). En annen løsning, for eksempel at hver digitale ytelse som følger med bilen må vurderes for seg hva angår hvilken lov som regulerer kjøpet, vil være konfliktskapende og vanskelig å praktisere. NBF slutter seg til høringsuttalelsen til Bilimportørenes Landsforening (BIL) og deres påpekning av uklarheter omkring lovens virkeområde og hvem som regnes som leverandør, nærmere bestemt punkt 1.1 og 1.2 i BILs høringsuttalelse.