Høringssvar fra Statens sivilrettsforvaltning

Dato: 26.08.2022

Høringsuttalelse - Digitaliseringsdirektoratets tilgang til taushetsbelagte opplysninger fra folkeregisteret

Statens sivilrettsforvaltning (SRF) skriver høringsuttalelse som sentral vergemålsmyndighet. SRF støtter forslaget om at digitaliseringsdirektoratet gis tilgang på taushetsbelagte opplysninger fra folkeregisteret. Vi viser til SRFs høringssvar av 21. mars 2022 til høringsnotat fra Justis- og beredskapsdepartementet datert 19. januar 2022 om endringer i vergemålsloven - taushetsplikt og digitale vergefullmakter.

Vergemålsforvaltningen oppretter i dag digitale vergefullmakter som skal deles gjennom folkeregisteret. Fullmaktene er underlagt taushetsplikt. At digitaliseringsdirektoratet får tilgang på opplysningene til bruk i sin fellesløsning for tilgangsstyring gjør det mulig for flere å bruke vergefullmaktene til digital fullmaktsrepresentasjon. Forslaget ivaretar vergemålsforvaltningens behov for å gjøre vergefullmaktene tilgjengelig for Digitaliseringsdirektoratets fellesløsning for tilgangsstyring.

Forslaget innebærer en utvidelse i forhold til forslaget som har vært hørt tidligere i høring om endringer i vergemålsloven - taushetsplikt og digitale vergefullmakter. Utvidelsen består i at Digitaliseringsdirektoratet vil få tilgang til annen taushetsbelagt informasjon enn informasjon om vergemål. Det gjør det mulig for Digitaliseringsdirektoratet å legge til rette for andre former for digital fullmaktsrepresentasjon i fremtiden, slik som representasjon på bakgrunn av foreldreansvaret, på bakgrunn av fremtidsfullmakter eller på bakgrunn av legalfullmakten i vergemålsloven § 94. SRF mener adgang til digital fullmaktsrepresentasjon er viktig for å minske diskriminerende effekter av digital ekskludering.