Høringssvar fra Norsk helsenett SF

Dato: 25.08.2022

Norsk helsenett har ingen bemerkninger knyttet til at Digitaliseringsdirektoratet får egen hjemmel for tilgang til taushetsbelagte opplysninger fra Folkeregisteret, all den tid det er påkrevd for å kunne tilby sektorene informasjon om eksisterende fullmakter og representasjonsforhold i blant annet Alltinn autorisasjon.

Norsk helsenett ønsker imidlertid å kommentere på høringen i pkt 2 Bakgrunn hvor det uttrykkes at "[d]et å for eksempel finne ut om noen har rett til å representere andre på et gitt område (ved en eller annen form for fullmakt), er en tverrsektoriell oppgave […]".

Norsk helsenett har via innbyggerportalen Helsenorge allerede i mange år håndtert fullmakter for både digitale og ikke-digitale innbyggere og foreldre/barn representasjon på helseområdet, og har over 5 millioner aktive profiler, inkludert omkring 80 000 fullmakter og i underkant av 900 000 profiler for barn under 16 år (foreldretilgang på vegne av barn). Fullmaktene og tilgangene kan gis på ulikt detaljnivå og påvirker hvilke tjenester du som innbygger skal ha tilgang til på vegne av andre i Helsenorge. Tilsvarende som kommunaldepartementet uttrykker om behov for sektorspesifikke eID løsninger i sin høring om "nasjonal strategi for eID", kan det være hensiktsmessig at noen fullmakts- og representasjonsforhold håndteres innen helsesektoren.