Høringssvar fra Norsk Økrimforening

Dato: 01.10.2021

Innspill til Finansdepartementets høring - NOU 2021: 7 «Trygg og enkel eiendomsmegling. Evaluering av eiendomsmeglingsloven og forslag til en fremtidsrettet regulering»

Det vises til høringsbrev fra Finansdepartementet av 4.06.2021 om forslag til endringer i eiendomsmeglingsloven gjennom NOU 2021: 7 «Trygg og enkel eiendomsmegling.

Evaluering av eiendomsmeglingsloven og forslag til en fremtidsrettet regulering» utarbeidet av et utvalg («Utvalget») oppnevnt ved kongelig resolusjon 11. oktober 2019 og avgitt til Finansdepartementet 4. juni 2021. Høringsfristen utløper 4.10.2021.

Norsk Økrimforening (NØF) organiserer nærmere tusen medlemmer fra bl.a. Skatteetaten, Politi- og påtalemyndighet, Tolletaten, NAV, Arbeidstilsynet og ansatte i antihvitvaskingsenheter innen bank og forsikring. Våre medlemmer arbeider i førstelinje med avdekking og oppfølgning av økonomisk kriminalitet, og har bred praktisk erfaring på området.

NØFs høringsuttalelse retter seg primært mot NOU-ens kapittel 12 «Tiltak mot hvitvasking», men vi har også merknader til andre punkter som kan sees i sammenheng med kapittel 12.

Kapittel 12 Tiltak mot hvitvasking

NØF støtter Utvalgets vurderinger i kapittel 12, herunder Utvalgets anbefalinger om at Finansdepartementet tar initiativ til en mer samlet og helhetlig vurdering av informasjonstilgangen for eiendomsmeglere, slik at myndighetene bedre kan legge til rette for at eiendomsmeglere skal være i stand til å etterleve hvitvaskingslovens krav i praksis, spesielt når det gjelder kundetiltak.

Punkt 9.3.2 Konsesjonsplikt for tilbydere av selvhjelpstjenester

NØF støtter mindretallet i Utvalgets forslag om innføring av konsesjonsplikt for tilbydere av selvhjelpstjenester, enten ved å utvide eiendomsmeglingsloven eller i egen lov for selvhjelpstjenester. Dette vil muliggjøre å ilegge konkrete plikter iht. hvitvaskingsloven.

Punkt 15.4.4 Egnethetskriterier

NØF støtter mindretallet i utvalget, medlemmet Bergem, om at også narkotikaforbrytelser

bør omfattes av politiattesten. NØF er enig i at det harmonerer dårlig dersom eiendomsmegleren på den den ene side skal avdekke, undersøke og eventuelt rapportere forhold som indikerer «høy risiko» for hvitvasking (for eksempel narkotikakriminalitet), samtidig som eiendomsmegleren selv kan være dømt for tilsvarende.

Inger A. E. Coll

Pva styret i Norsk Økrimforening