Høringssvar fra Pro Sentret

Dato: 06.12.2021

Høringssvar: Elektronisk kontroll ved brudd på besøksforbud mv.

Saksbehandler: Ida Kock

Dato: 06.12.2021

Pro Sentret er et nasjonalt kompetansesenter innen prostitusjon og Oslo kommunes tjenestetilbud til personer som har erfaring fra sexsalg.

Pro Sentrets brukergruppe er svært voldsutsatt, noe vi har dokumentert i en rekke kartlegginger gjennom årene. Volden skjer både i møte med sexkjøpere og i private relasjoner. I tillegg forekommer vold, trusler og trakassering i hallik- og menneskehandelssaker. Pro Sentret stiller seg positiv til lovforslaget, med noen merknader.

6.1.2.1 Det foreligger overtredelse av ilagt besøksforbud: Hvilke handlinger som bør kvalifisere som overtredelse av et besøksforbud

Departementet ber om innspill på hvilke handlinger som skal klassifisere som overtredelse av besøksforbud.

For Pro Sentrets brukere er det særlig saker som handler om trusler som blir framsatt av personer innad et prostitusjonsmiljø, som for eksempel i hallik- eller menneskehandelssaker, dette kan være relevant. Pro Sentret erfarer mange ganger at flere personer er involvert som «hjelpere», det vil si personer som grunnet økonomiske eller lojalitetsforhold truer og trakasserer på vegne av for eksempel en bakmann. Å åpne opp for at formidling av budskap gjennom tredjeperson kan kvalifisere som overtredelse av besøksforbud, vil være gunstig i slike tilfeller. Pro Sentret mener også at det er hensiktsmessig å inkludere telefonsamtaler, e-post, meldinger samt det som skjer via sosiale medier.

6.1.3 Elektronisk kontroll ved besøksforbud i særskilte tilfeller

Departementet ber om innspill på om det i noen tilfeller kan være aktuelt å kunne ilegge elektronisk kontroll ved besøksforbud, selv om det ikke har skjedd en forsettlig overtredelse av besøksforbudet.

Fra Pro Sentrets ståsted vil dette hovedsakelig være aktuelt hvis lovgiver velger å ikke inkludere trakassering via internett, telefon og liknende som en overtredelse av besøksforbudet.

6.5 Oppholdsforbud uten at risikoadferden er knyttet til en eller flere bestemte personer

Departementet ber om innspill på om det er behov for en ytterligere utvidelse av adgangen til å ilegge besøksforbud til beskyttelse av alle som bor og oppholder seg i et avgrenset forbudsområde. Utefra Pro Sentrets erfaring, er det spesielt saker som er knyttet til et spesifikt prostitusjonsmiljø, spesielt gateprostitusjonsmiljøet (gateprostitusjonsområdet i Oslo er stort sett avgrenset til Kvadraturen) dette skulle kunne ha relevans. Samtidig ser Pro Sentret ikke behov for en ytterligere utvidelse av adgangen til å ilegge besøksforbud til beskyttelse av alle som bor og oppholder seg i et avgrenset forbudsområde, ettersom nåværende lov gir hjemmel for et nokså vidtgående forbud.

Med vennlig hilsen,

Bjørg Norli Ida Kock

Leder Spesialkonsulent