Høringssvar fra Nok. Oslo - senter mot incest og seksuelle overgrep

Dato: 06.12.2021

Til Justis- og beredskapsdepartementet Oslo, 06.12.2021

Høringssvar: Elektronisk kontroll ved brudd på besøksforbud (omvendt voldsalarm)

Nok. Oslo - Senter mot incest og seksuelle overgrep viser til høring fra Justis- og beredskaps-departementet og ønsker å komme med innspill vedrørende forslag om å utvide ordningen med omvendt voldsalarm. Vårt innspill er basert på erfaringer og kunnskap fra arbeidet med personer som har blitt utsatt for incest og seksuelle overgrep i barndommen og deres pårørende, og som blir berørt av en mulig lovendring.

Nok. Oslo er et senter for personer som har blitt utsatt for incest og seksuelle overgrep i barndommen av en eller flere tillitspersoner, og for pårørende. Vi arbeider etter metoden “hjelp til selvhjelp” og bekjemper incest og seksuelle overgrep ved å synliggjøre og motarbeide ethvert forhold i samfunnet som legitimerer, underbygger og opprettholder seksuelle overgrep mot barn.

Nok. Oslo er enig i at det er viktig at elektronisk kontroll ved brudd på besøksforbud skal bidra til å flytte en større del av byrden som følger av vold og truende atferd fra den som trues til den som utøver truslene. Dette anses som særlig viktig for Nok. Oslos målgruppe som ofte gjennom mange år har vært utsatt for trusler og seksualisert og annen vold i nære relasjoner der overgriperen har utøvd og fortsetter å utøve kontroll over både den utsatte og/eller pårørende.

I mange av de sakene Nok. Oslo kommer i kontakt med blir ingen dømt for de straffbare handlinger som er blitt begått. Dette skyldes av at overgrepene har funnet sted i fornærmedes barndom. Når det i gjennomsnitt tar 17 år før den utsatte forteller om overgrepene, er det ofte vanskelig å samle inn tilstrekkelig bevis som kan gi grunnlag for en anmeldelse og en mulig dom. Lovens krav om at den som idømmes kontaktforbud må ha begått en straffbar handling og at vilkår for straff må være oppfylt, medfører at denne gruppen ikke blir beskyttet av denne ordningen.

Departementet foreslår at det skal være et vilkår i den nye ordningen om at det har skjedd en forsettlig overtredelse av besøksforbudet for å kunne ilegge elektronisk kontroll. Med kjennskap til den vedvarende utryggheten og frykten en overgrepsutsatt person opplever for nye voldshendelser på grunnlag av de trusler og den kontrollen han/hun har vært utsatt over mange år, anser vi kravet om forsettlig overtredelse av besøksforbudet som utilstrekkelig grad av flytting av byrden fra den utsatte til den som utøver vold. Derfor mener vi man i denne typen særskilte tilfeller bør åpne for å kunne ilegges elektronisk kontroll sammen med besøksforbudet uten vilkår om brudd.

Straffeprosessloven §100b gir i utgangspunktet ikke rett til offentlig forsvarer om andre besøksforbud enn saker som gjelder besøksforbud i eget hjem. Dette mener vi setter rettighetene til personer utsatt for incest og seksuelle overgrep i barndommen i fare ved at mange av dem, på grunn av de ofte alvorlige og vedvarende senskader, ikke deltar i arbeidslivet og har dermed ikke råd til å betale for juridisk hjelp av egen lomme.

Ved elektronisk kontroll fastsettes den geografiske forbudssonen i utgangspunkt ut fra politiets responstid slik at politiet skal kunne forhindre at trusselutøveren rekker fram til den som forbundet skal beskytte. Vi anser forbudssonens yttergrense på 25 minutters responstid som utilstrekkelig i mange landsdeler der det nærmeste politikontoret kan ligge timer unna. Denne grensen bør gjøres mer fleksibel for å kunne tilpasses virkelige behovene i den enkelte sak.

Etter straffeprosessloven §222 a fjerde ledd kan besøksforbudet har varighet på inntil ett år om gangen. Selv om vi er enige om at det er viktig at besøksforbudet bør legges opp til ny vurdering med regelmessige intervaller, mener vi at varigheten på inntil ett år av gangen ikke er nok i tilfeller av alvorlig og vedvarende vold i nære relasjoner. De voldsutsatte og deres pårørende vil oppleve de stadige rettshøringer som veldig belastende både psykisk og økonomisk. I tillegg vil de hyppige vurderingene gjøre det vanskelig å skape nødvendig ro og stabilitet i livet, noe som vil oppleves som fortsatt krenkelse av den utsatte.

Med vennlig hilsen,

Hilde Kapstad

Daglig leder

Nok. Oslo