Høringssvar fra Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund

Dato: 07.12.2021

Norsk fengsels- og friomsorgsforbund (NFF) har behandlet høringen og har følgende kommentar:

NFF er positive til en slik lovendring, samtidig som vi ønsker å presisere at dersom dette medfører en økt arbeidsmengde og flere oppgaver for friomsorgen må det følges opp med økonomiske ressurser.