Høringssvar fra Norske Kvinners Sanitetsforening

Dato: 06.12.2021

Norske Kvinners Sanitetsforenings høringssvar om elektronisk kontroll ved brudd på besøksforbud (omvendt voldsalarm)

Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.) er Norges største kvinneorganisasjon med over 42 000 medlemmer og 600 lokalforeninger. Vi driver utstrakt arbeid på voldsfeltet og jobber med voldsutsatte kvinner som har vært på krisesenter. Vi viser til høring angående forslag om enkelte endringer i straffeprosessloven og straffeloven med forslag om utvidelse av ordningen med omvendt voldsalarm og har følgende innspill:

  • N.K.S. støtter forslag om enkelte endringer i straffelovsprosessen og straffeloven, hvor ordningen med omvendt voldsalarm utvides ved brudd på besøksforbud.
  • N.K.S. støtter forslag om at omvendt voldsalarm kan benyttes i særskilte tilfeller uten vilkår om brudd.

Det beskrives i høringsnotat at hensikten med innføring ordning av elektronisk kontroll er at det vil styrke fornærmedes stilling. N.K.S. er kjent med at mange voldsutsatte opplever dagens ordning med besøksforbud og voldsalarm som sikkerhetstiltak som en falsk trygghet. Belastningen for egen sikkerhetssituasjon ligger i stor grad på den utsatte, hvor man er nødt til å bære voldsalarm og være beredt på trusselsituasjon. Mange voldsutsatte erfarer tiden etter brudd med voldsutøver som en spesiell sårbar periode, i slike tilfeller opplever mange det videre som ekstra belastende å måtte være på ansvarlig for egen trusselsituasjon og ikke kunne ferdes i eget nærområde uten å føle seg utrygg. N.K.S. er kjent med at utrykningstiden for politiet i tettere strøk er kort, mens i enkelte større områder kan responstiden være lang. I områdene med lang responstid er ordinært besøksforbud og voldsalarm lite til nytte, da mye kan skje innen politiet rekker å respondere på en akutt situasjon.

Det er mye som taler for at omvendt voldsalarm bidrar til god beskyttelse og en bedret livssituasjon. Bruk at omvendt voldsalarm som sikkerhetstiltak vil flytte større del av byrden over til fornærmede, fremfor å belaste den utsatte ytterligere i særskilt sårbar situasjon.

N.K.S. støtter forslag om at det i særskilte tilfeller åpnes for mulighet til å ilegge omvendt voldsalarm uten vilkår om brudd. N.K.S. mener det i visse tilfeller med høy alvorlighetsgrad, hvor eventuell pågripelse ikke er aktuelt i gitte tidspunkt og beskyttelse av fornærmede er nødvendig. En slik løsning må derimot ikke gå ut over rettsikkerheten til tiltalte.

N.K.S. mener et mer utstrakt bruk av omvendt voldsalarm vil trygge fornærmede på et tidligere tidspunkt enn påvente av domstols behandling av sak. Ordningen med bruk av omvendt voldsalarm kan også virke preventivt. Informasjon om mulighet til å ilegge ordningen ved brudd på ordinært besøksforbud dersom det ikke overholdes, kan føre til færre brudd av ordinært besøks- og kontaktforbud.

N.K.S. ønsker i tillegg å bemerke at brudd av ordinært besøk- og kontaktforbud fortrinnsvis bør straffeforfølges i høyere grad enn per dags dato. N.K.S. er kjent med at enkelte fornærmede melder gjentatte brudd på dette sikkerhetstiltaket, uten at det fører til konsekvenser for tiltalte. Situasjonen per i dag er at brudd på besøksforbud ofte ikke følges opp i tråd med lovgivers intensjoner. Dersom brudd på besøk- og kontaktforbud ble straffeforfulgt i samsvar med lovgivningen og med en mer tidseffektiv rettsprosess, mener N.K.S. at det med sannsynlighet ville være mindre behov for tiltak som omvendt voldsalarm.

Med vennlig hilsen,

Norske Kvinners Sanitetsforening

Grete Herlofson, generalsekretær

Aurora Eck Nilsen, politisk rådgiver