Høringssvar fra Krisesentersekretariatet

Dato: 06.12.2021

Ref.: 21/4969 - INGJ

Vår dato: 6.12.21

Vår saksbehandler/referanse: Ane Fossum

Høring – elektronisk kontroll ved brudd på besøksforbud (omvendt voldsalarm)

Vi viser til Justis- og beredskapsdepartementets høringsbrev datert den 6.9.21 med ref: 21/4969 – INGJ. Krisesentersekretariatet takker for anledningen til å svare på høringen. Krisesentersekretariatet er en uavhengig paraplyorganisasjon for krisesentre i Norge som arbeider for en fremtid uten vold mot kvinner og vold i nære relasjoner, og for å styrke tilbudet av krisesentre. Vi har tro på at økt bruk av omvendt voldsalarm er et effektivt tiltak i kampen mot vold i nære relasjoner. Derfor anbefaler vi Stortinget å i størst mulig grad legge til rette for dette.

Omvendt voldsalarm beskytter

Det har ikke vært noen registrerte brudd i saker der voldsutøver har blitt idømt omvendt voldsalarm. Dette viser at omvendt voldsalarm beskytter den voldsutsatte. Til motsetning har det vært flere tusen brudd på besøksforbud i Norge. Det har vært en kraftig økning av antall brudd de senere årene. Hvert eneste brudd er traumatiserende for den enkelte voldsutsatte.

Vi mener det ikke bør stilles ubetinget krav om brudd på besøksforbud for å kunne ilegge omvendt voldsalarm. I likhet med domstolene bør påtalemyndigheten ha mulighet til å kunne ilegge omvendt voldsalarm uten å vente på at besøksforbudet blir brutt. Det er vist til at bruk av omvendt voldsalarm har hatt en god preventiv virkning. Dette bør være et naturlig resultat av NOU2020:17 om partnerdrap.

Omvendt voldsalarm flytter byrden

I 2017 var det 2324 anmeldte brudd på besøksforbud i Norge. Mange av krisesentrenes brukere opplever at brudd på besøksforbud ikke gir noen sanksjoner fra samfunnets side. Når truslene og volden fortsetter må flere kvinner få adressesperre kode 6 og kode 7. De må flykte i eget land. Staten plikter å beskytte de utsatte og tiden er overmoden for at byrden nå blir flyttet vekk fra den voldsutsatte. Det er voldsutøver som har begått en kriminell handling, ikke den voldsutsatte. Det er ikke den voldsutsatte som skal miste sin frihet.

Det foreslås at påbud om elektronisk kontroll kan prøves på ny av tingretten etter seks måneder. En periode på seks måneder mener vi er fr kort tid. For mange er det en lang og vanskelig prosess å etablere seg på ny etter å ha levd med vold og trusler over år. I tillegg opplever mange ekstra belastning med rettssaker, der etterforskning og domstolsbehandling tar lang tid. At de i tillegg skal forholde seg til nye runder for å avklare voldsalarm, vil være en økt belastning. Det bør være anledning til å ilegge omvendt voldsalarm i samme periode som besøksforbud og at det er samme frist for å bringe forholdet opp til ny vurdering. Minst 2/3 av perioden med besøksforbud bør være gjennomført før ny vurdering kan påberopes.

I høringen er det lagt til grunn at det ikke bør åpnes for å forlenge elektronisk kontroll ved nytt besøksforbud mer enn en gang. Vi kan ikke se grunn til å avgrense tidsperioden for bruk av omvendt voldsalarm så lenge det gis besøksforbud. Det vil kunne være svært uheldig dersom det har vært alvorlige brudd og at fornærmede må vente på eventuelle behandling i domstolene. Det kan ikke gå utover barn og unge, at det tar tid før en sak kommer for retten. Det må sikres en mulighet for å kunne ilegge omvendt voldsalarm i hele perioden frem til eventuell dom i straffesak.

Krisesentersekretariatet mener at vi ikke kan la dagens teknologi legge føringer for hvordan vi planlegger framtidig bruk av omvendt voldsalarm. Teknologien utvikles stadig, og den må utvikles for å fylle behovene for bruk av omvendt voldsalarm, framfor at teknologien legger hindringer for hvordan vi tenker at vi kan bruke omvendt voldsalarm.

Omvendt voldsalarm gir trygghet for den voldsutsatte

Hvis voldsutøver beveger seg innenfor det området vedkommende er dømt til å holde seg utenfor går alarmen og politiet blir varslet. Området er regnet ut fra utrykningstiden til politiet, slik at de skal ha mulighet til å være på stedet før voldsutøver når fram til den voldsutsatte. Til motsetning må voldsutsatte selv trykke på en voldsalarm i det vedkommende ser voldsutøver. Dette gir en svært dårlig beskyttelse og lite handlingsrom for politiet. Omvendt voldsalarm gir en helt annen form for trygghet for den voldsutsatte, som gir den utsatte mulighet til å reorientere og reetablere seg etter hendelsen.

I høringsnotatet er det lite fokus på barn som opplever vold i nære relasjoner. Både barn som direkte utsettes for vold og barn som opplever at andre i nær relasjon utsettes for vold er voldsutsatte. Videre lovarbeid bør redegjøre nærmere for viktige hensyn som berører barn og unge, og som må inngå i påtalemyndighetens vurdering. Forarbeidene må konkretisere nærmere hvilken betydning det har at barn og unge er involvert. Det må sikres at påtalemyndigheten foretar en barns beste vurdering og at barns beste gis grunnleggende vekt i vurderingen av om det skal ilegges omvendt voldsalarm. Vi stiller spørsmåltegn til at voldsutsatte barn, eller barn av voldsutsatte og deres livssituasjon ikke virker å være en grunnleggende del av departementets naturlige vurderingsgrunnlag i denne høringen.

Omvendt voldsalarm kan hindre partnerdrap

Ett av fire drap i Norge er partnerdrap. I 70 prosent av partnerdrapene har offeret søkt hjelp i forkant av drapet. Det viktigste vi kan gjøre for å forhindre partnerdrap er å forhindre partnervold. Det er derfor viktig at påtalemyndigheten aktivt legger ned påstand om omvendt voldsalarm i saker om vold i nære relasjoner. Men mulighet til å begjære domstolsbehandling kan bety at det fortsatt går lang tid før endelig avklaring om bruk av omvendt voldsalarm. Det kan bety økt usikkerhet og en vanskelig situasjon for de voldsutsatte. For å sikre effektiv beskyttelse, må det også gis mulighet til å iverksette omvendt voldsalarm umiddelbart uten å avvente behandling i retten. Dette er et viktig skritt i arbeidet med å stoppe partnerdrap.

Avsluttende kommentarer

Krisesentersekretariatet er positive til økt bruk av omvendt voldsalarm. Vi mener det vil være et viktig og riktig tiltak i arbeidet mot vold i nære relasjoner. Våre innspill oppsummert er som følger:

- Det må være mulig å idømme omvendt voldsalarm uten brudd på besøksforbud

- Det må være mulig å idømme omvendt voldsalarm for en lengre periode enn seks måneder

- Dagens teknologi må ikke legge føringer for framtidig bruk av omvendt voldsalarm

- Det må tas spesielt hensyn til barn ved idømmelse av omvendt voldsalarm, terskelen for idømmelse av omvendt voldsalarm må være lav når det er barn med i bildet

- Det må gis mulighet til å iverksette omvendt voldsalarm umiddelbart uten å avvente behandling i retten

Med hilsen

Krisesentersekretariatet

Ane Fossum,

Daglig leder

Vedlegg