Høringssvar fra Revisorforeningen

Dato: 31.08.2020

Revisorforeningen står ikke på høringslisten, men vi har likevel en del kommentarer til forslaget til endringer i forskrift om tilskudd til frivillige miljøorganisasjoner og allmennyttige miljøstiftelser. Revisorforeningen mener det er viktig at de som omfattes har et klart og tydelig definert regelverk som gjør det enkelt å etterleve forskriften.

Den generelle tilbakemeldingen er at det i forslag til ny forskrift er gjennomgående forvirrende begrepsbruk. Det brukes mange ulike begreper for det som ser ut til å ha samme betydning. Det er viktig at Klima- og miljødepartementet jobber gjennom dette på en god måte, for å redusere forvirring og misforståelser. Spesielt må § 2 være mer gjennomarbeidet og avklare begreper i mye større grad enn slik forslaget foreligger. Strukturen i forslaget til ny forskrift er uryddig, og definisjoner fremstilles ikke godt nok og nye begreper/definisjoner introduseres etter § 2. En mulig forskrift til etterlevelse er forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner, både for struktur og definisjoner/begrepsbruk.

Innspill til spesifikke paragrafer i forslag:

§ 2:

Begrepene «avgiftspliktig næringsvirksomhet», «økonomisk aktivitet», «avgiftspliktig økonomisk aktivitet» og «avgiftspliktige ytelser» brukes om hverandre i endringsforslaget (se for eksempel § 1, andre paragraf, første setning). Det bør være mulig å finne et begrep som brukes gjennomgående, ettersom Klima- og miljødepartementet selv påpeker i sitt skriftlige svar til innsendte spørsmål at betydningen for disse er lik.

Begrepene «allmennyttig virksomhet», «allmennyttige aktivitet» og «ideelt/allmennyttig formål» brukes om hverandre i endringsforslaget. Slik vi forstår det, er betydningen for disse lik. Videre bør det defineres klart hvilke(n) gruppe(r) en gitt organisasjon eller stiftelse kan jobbe til det gode for og fortsatt være tilskuddsberettiget. Paragraf 3 viser til Klima- og miljødepartementets forvaltningsområde, men hva som omfattes under dette bør spesifiseres i forskriften, eventuelt med ytterligere avklaring om hva/hvem som er gyldige grupper.

Ettersom «bredt folkelig engasjement» er viktig for søknad for tilskudd til avtalte aktiviteter, § 12 (2), må det avklares hvordan dette defineres og hvordan aktiviteter kvalifiseres til «bredt folkelig engasjement».

§ 4:

Forslag til endring første paragraf, andre setning: «Den må kunne dokumentere sin virksomhet gjennom å fremlegge regnskaper og eventuelle årsberetninger for de siste 4 år før søknadsåret». Det er ikke nødvendigvis alle organisasjoner og stiftelser som utarbeider årsberetning, så det må avklares helt klart om dette er et krav eller et ønske. Videre må det avklares om årsrapport eller årsmeldinger er tilstrekkelige som dokumentasjon (heller enn årsberetning).

§ 6:

Det bør spesifiseres at aktivitets- og prosjektregnskap skal settes opp etter bestemmelsene i regnskapsloven, i tråd med det som oppgis i § 12 (4).

§ 10:

I første ledd brukes «stiftelser og organisasjoner», i andre ledd brukes «frivillige organisasjoner og allmennyttige stiftelser». Dersom det er en meningsforskjell mellom disse må den defineres klart. Det samme gjelder første ledd, første setning «økonomisk aktivitet» og første ledd, andre setning «næringsvirksomhet». Dersom betydningen for disse begrepene er den samme, må det være mulig å bruke ett begrep. Klare, felles definisjoner må oppgis i § 2.

§ 12:

Tredje ledd: «Rapport for gjennomførte aktiviteter skal sammen med revisorbekreftet separat regnskap og årsregnskap sendes inn til departementet senest 1. juli etter årets utgang (…)». Her må Klima- og miljødepartementet avklare om det er revisjonsplikt på både separat aktivitets- og prosjektregnskap og årsregnskap, eller bare en av delene.

Vennlig hilsen

Den norske Revisorforening

Per Hanstad Kai Morten Hagen

Adm. direktør Fagdirektør

Vedlegg