Høringssvar fra Besteforeldrenes klimaaksjon

Dato: 19.08.2020

Høringsuttalelse fra Besteforeldrenes klimaaksjon til KMD om forskrift til tilskudd til organisasjoner og stiftelser for frivillig og allmennyttig klima- og miljøarbeid.

§ 1 Formålet med tilskuddsordningen «Tilskuddsordningens formål er å støtte organisasjoner og stiftelser som arbeider med å skape et bredt folkelig engasjement for klima- og miljøsaker. Tilskuddsmottaker må gjennom sitt arbeid bidra til å spre kunnskap, utføre holdningsskapende arbeid blant folk, herunder skape et lokalt, regionalt eller nasjonalt engasjement for å arbeide med aktuelle klima- og miljøsaker.»

Kommentar: Besteforeldrenes klimaaksjon støtter formålsparagrafen

§ 2 definerer «allmennyttig virksomhet som aktivitet/arbeid som kommer en definert gruppe innenfor allmenheten til gode» (Vår understrekning).

Kommentar: Dette kan virke unødvendig innsnevrende om dette skal forstås slik at den allmennyttige virksomheten bare gjelder en definert undergruppe i samfunnet. Eksempelvis kan informasjon om natur, klimaforskning og tiltak mot klimaendringer gjelde allmennheten og derfor ha bred samfunnsinteresse. Foreslår i stedet «allmennyttig virksomhet som aktivitet/arbeid som kommer allmenheten og / eller en definert gruppe innenfor allmenheten til gode» (Vår understrekning).

§ 4 Krav til nye søkere

Kommentar: Kravet om 5000 medlemmer for å oppnå støtte gjør det vanskelig å bygge opp et folkelig engasjement i en ny målgruppe (§1) fordi det krever betydelige administrative ressurser når medlemstallet f.eks. har passert 2000. En skal da samtidig arbeide for målet om kunnskapsspredning osv. og dessuten øke medlemstallet, mens all innsats er basert på frivillighet uten økonomisk drahjelp. Det kreves alltid en særlig stor arbeidsinnsats i oppbyggingsfasen, noe som burde gi muligheter til offentlig tilskudd nettopp da. Derfor burde tilskuddsordningen etter vår mening gjelde fra 2500 / 3000 medlemmer.

Alternativt kunne det gis til tilskudd til avtalte aktiviteter (§6 og §9) før organisasjonen har nådd 5000 medlemmer. Et nærliggende eksempel er Besteforeldrenes klimaaksjon som har som en særlig oppgave å nå fram til godt voksne. Undersøkelser kan tyde på at eldre ofte framstår som uengasjerte i yngre generasjoners miljøsituasjon. Samfunnsmobilisering av befolkningen som er omtalt i Paris-avtalens artikkel 12 gjelder hele befolkningen. Det er derfor en viktig oppgave å bidra til også eldre borgeres klimaengasjement, men dette er krevende å gjøre med frivillig innsats i en oppbyggingsfase.

§ 6 Tilskuddsordningen – et grunntilskudd eller tilskudd til avtalte aktiviteter

§ 7 Søknad og kriterier for grunntilskudd

Ingen kommentarer til disse to sistnevnteparagrafene

§ 8 Fordeling av grunntilskudd til godkjente tilskuddsmottakere

«1) Personalkostnader, antall ansatte, antall årsverk 2) Antall medlemmer og innbetalt medlemsavgift 3) Utført frivillig ulønnet deltagelse/arbeid fra medlemmer og målgruppen for tilskuddsordningen – dvs. antall dugnadstimer»

Kommentar: I en organisasjon som ennå ikke har hatt tilskudd, vil det naturlig være et stort innslag av frivillig, ulønnet arbeid, og relativt lite faste personalkostnader og ansatte. BKA mener det ikke vil være rimelig at frivillig, ulønnet innsats i en slik situasjon teller relativt mindre ved fordeling av midlene enn faste tilsatte.

Besteforeldrenes klimaaksjon har ikke kommentarer til de øvrige paragrafene.

Med hilsen

Steinar Winther Christensen (styreleder) Finn Bjørnar Lund (nestleder)