Høringssvar fra WWF Verdens naturfond

Dato: 31.08.2020

Vi synes det er for store endringer på for kort varsel med uforutsigbare konsekvenser. Endringene innebærer ikke en forenkling, som regjeringen etterstreber, men en mye mer komplisert og tidkrevende søknadsprosess og sannsynligvis også en mer tidkrevende behandlingsprosess. Ikke minst vil det å rapportere dugnadstimer være en vanskelig øvelse for mange, men også opplysninger om pengegaver og-givere på foreslått nivå kan være vanskelig. Når det gjelder pkt. B under Soliditet, så vil det kunne være store tilfeldige utslag på bankinnskudd som kan slå begge veier. Skal alle tall være pr 31/12? Det må legges til rette for å legge inn kommentarer på de enkelte postene. Modellen virker først og fremst å være vinklet mot medlemsorganisasjoner, ikke stiftelser, med fokus på antall medlemmer, medlemsregister og medlemsinntekter.