Høringssvar fra Skiforeningen

Dato: 31.08.2020

Skiforeningen viser til departementets høring av 6. juli 2020 om endring av Forskrift om tilskudd til frivillige miljøorganisasjoner og allmennyttige miljøstiftelser. Frist for innspill er 1. september.

Vi takker for muligheten til å komme med innspill, og for informasjonsmøtet som ble holdt 24. august. Skiforeningen har til nå ikke vært del av denne ordningen og av den grunn har informasjon om endring av forskriften vært lite kjent for oss. Vi støtter de innspill som er kommet knyttet til å usette prosessen. Vi mener også at en så viktig ordning må inkludere organisasjonsutvikling og -organisering i en moderne tid, i tillegg til å tilfredsstille nasjonalt og internasjonalt regelverk.

Skiforeningens formål er å arbeide for ski-idrett og annet friluftsliv. Dette er aktiviteter som både historisk og i overskuelig fremtid er av nasjonal interesse og viktighet. Å tilrettelegge for, og oppfordre til, aktive liv der folk bor og oppholder seg, har en klar verdi for oss som befolkning og for miljøet.

Skiforeningen er en av landets aller største friluftsorganisasjoner, med drøyt 70 000 medlemmer på landsbasis og 9 lokallag. De siste årene har vi i økende grad erfart at vi besitter faglig spisskompetanse av nasjonal betydning innen tilrettelegging av skiløyper. Dette var utgangspunktet for at vi i 2019 etablerte prosjektet Norske Skispor, kompetansenettverket for landets løypekjørere. Prosjektet mottar i dag statsstøtte over ordningen øremerkede friluftslivstilskudd, og inngår i regjeringens Handlingsplan for fysisk aktivitet 2020-2029.

Kompetansenettverket Norske Skispor består av aktører i løypekjørermiljøene i hele landet. Medlemmene er organisasjoner i både frivillig, offentlig og privat sektor og privatpersoner/ildsjeler. Kort sagt alle som har interesse av å legge til rette for gode opplevelser i skisporet.

Vi erfarer at de mange aktører som kjører skiløyper rundt om i landet, spesielt frivillige løypelag, trenger en stemme nasjonalt. Dette er ofte miljøer som er sårbare både i forhold til bemanning og økonomi. Alle som jobber med løypekjøring, vet at dette arbeidet både er kostnads- og tidkrevende, og man må ha den rette kompetansen. I tillegg opplever mange at snøfattige vintre skaper noen ekstra utfordringer.

Både helseaspektene og klimautfordringene forsterker behovet for å stimulere til fritids- og ferievaner i nærmiljøet. Med Norske Skispor har Skiforeningen skapt en arena der alle i løypekjørermiljøet kan lære av hverandre. Målet er at vi sammen skal kunne tilby befolkningen skispor og skiglede både nå og i fremtiden, der folk bor.

Vi mener det nå er tid for å gjøre nødvendige endringer i forskriften, spesielt knyttet til kravet om organisering. Forskriftsendringen må også ta høyde for at organisasjoner i fremtiden kan driftes og administreres moderne, smidig og effektivt, med fokus på det operative, men fremdeles bygd på prinsipper som allmenn nytte, frivillighet og medlemskap, slik organisasjonslivet er i dag. Gjennom slike endringer vil både skimulighetene landet rundt kunne bli kraftig forbedret og Skiforeningen kunne komme i posisjon til å søke om grunnstøtte.

Basert på ovennevnte, og det som er fremkommet av innspill og spørsmål fra de øvrige organisasjonene, oppfordrer Skiforeningen departementet til å starte en ny prosess der organisasjonene involveres tidlig.