Høringssvar fra La Humla Suse

Dato: 27.08.2020

Høringsinnspill endring av Forskrift om tilskudd til frivillige miljøorganisasjoner og allmennyttige miljøstiftelser (19/3694)

Klima- og miljødepartementet

Dato: 27.08.2020

La Humla Suse (LHS) er en ideell forening som jobber på ulike arenaer for å ta vare på våre ville pollinatorer, med et hovedfokus på humler. Vi jobber for å sikre humlenes levekår i Norge slik at vi kan ha en økende/stabil bestand av humler i hele landet. Et av våre hovedmål er å øke bevisstheten og kunnskapen om humlenes behov. Det er grunnen til at vi driver en omfattende opplærings- og opplysningsvirksomhet. I tillegg gjennomfører vi artskartlegginger, og drifter en rekke prosjekter som har en positiv innvirkning på humlebestanden. La Humla Suse ble etablert i 2013, og er en medlemsbasert forening (med 728 medlemmer).

La Humla Suse bejubler Klima- og miljødepartementet sitt ønske om å støtte organisasjoner og stiftelser som arbeider med å skape et bredt folkelig engasjement for klima- og miljøsaker.

La Humla Suse har imidlertid følgende hovedinnvending til endring i Forskrift om tilskudd til organisasjoner og stiftelser for frivillig og allmennyttig klima- og miljøarbeid.

Innspillet omhandler § 4 Krav til nye søkere:

La Humla Suse skulle gjerne sett at nå som det gjøres endringer i forskriften, at KLD benyttet anledningen til å nedjustere medlemskravet. Slik forslaget foreligger er minimumsantallet av tellende medlemmer fortsatt 5 000 (3 000 for ungdomsorganisasjoner). La Humla Suse mener at det vil være fordelaktig å senke terskelen til 2000 medlemmer, og 1500 for ungdomsorganisasjoner. En slik nedjustering vil sikre at mindre, men fremdeles samfunnsnyttige organisasjoner, inkluderes i støtteordningen.

Vi mener at også mindre organisasjoner, slik som La Humla Suse, bidrar til å spre kunnskap, utfører holdningsskapende arbeid blant folk, og skaper et lokalt, regionalt eller nasjonalt engasjement gjennom å arbeide med aktuelle klima- og miljøsaker. Vi mener derfor det ville vært formålstjenlig om flere organisasjoner ble inkludert, da det ville åpnet opp for et større mangfold av stemmer i klima og miljødebatten.

En nedre grense på 2000/1500, slik vil foreslår, vil fortsatt føre til en utsortering av de aller minste organisasjonene og således sikre at den totale stønadspotten ikke blir fordelt alt for tynt utover.

Av erfaring opplever vi at det finnes mange søkeordninger for å sikre finansiering for konkrete miljøprosjekter, men at det i liten grad finnes vilje til å støtte generell drift. For å sikre kontinuitet og fremdrift trengs gjerne kontorlokaler, medlemssystemer og en person i en administrativ stilling, med overordnet ansvar for organisasjonsutvikling og økonomi. Grunnstøtte til drift vil således bidra til å og gi stabilitet og sikre forutsigbarhet, som igjen øker effektiviteten og gjennomslagsevnen. En mer inkluderende grunnstøtteordning ville ført til at mange organisasjoner kunne levert enda mer betydningsfulle bidrag som støtter opp under formålet til ordningen.

Høringsuttalelsen er skrevet på vegne av La Humla Suse av:

Frauke Heivand - Daglig leder i La Humla Suse

Monica Marcella Kjærstad - Styreleder i La Humla Suse