Høringssvar fra Forbundet KYSTEN

Dato: 31.08.2020

Oslo 31. august 2020

Klima- og miljødepartementet

Høring Forskrift om tilskudd til organisasjoner og stiftelser for frivillig og allmennyttig klima- og miljøarbeid

Forbundet KYSTEN er stolt og glad for at vi er berettiget grunntilskudd fra Klima- og miljødepartementet og synes at måten tilskuddet har blitt regnet ut på, har vært enkelt, forståelig og lite byråkratisk. Vi er av den grunn bekymret for det forslaget til ny forskrift som et ute til høring og vil her komme med våre innvendinger mot forslaget.

Forbundet KYSTEN mener at prosessen rundt høringen om ny forskrift har gitt organisasjonene alt for kort tid til å kunne gjøre en god vurdering av forskriften. Det er vanskelig å se hvordan forskriften slår ut for den enkelte organisasjon og det er ikke mulig å gjøre konsekvensberegninger utfra de opplysninger som er gitt oss. Forutsigbar grunnstøtte er viktig for organisasjonene og fram til nå har det vært gode objektive kriterier som har ligget til grunn for beregningen av støtten.

Hvis forskriften skal endres, må forenklingsreformen ligge til grunn for endringene, og ikke slik det nye forslaget til forskrift oppleves, som komplisert, uoversiktlig og uforutsigbart. Vi kan heller ikke se at frivillige organisasjoner er blitt involvert i prosessen med å utforme en ny forskrift, slik det legges opp til i regjeringens egen Frivillighetserklæring.

Tidsrammen for gjennomføring av høringen og innføringen av den nye forskriften er uansvarlig kort og vil skape stor usikkerhet hos de frivillige organisasjonene med henblikk på grunnstøtte for 2021. Det er vanskelig å se hvorfor det haster slik med å innføre nye og prinsipielt endrede retningslinjer for grunnstøtte uten at det har vært en god, og gjennomtenkt prosess i forkant.

Forbundet KYSTEN mener at arbeidet med den nye forskriften må begynne på nytt og at de frivillige organisasjonene blir involvert i prosessen.

Andre synspunkter

Forbundet KYSTEN har ingen formening om behovet for å tilrettelegge forskriften for å ivareta EØS-avtalens artikkel 61 (1) (statsstøtte), men mener det må ses i sammenheng med andre grunnstøtteordninger i andre departementer og ha en grundig gjennomgang, slik at reglene blir like for alle.

Forbundet KYSTEN har ingen innvendinger mot endringer eller presiseringer som blir framlagt i paragrafene 1 – 5. Vi definerer oss som en organisasjon som oppfyller kriteriene for grunntilskudd og har ingen kommentarer om § 7 bortsett fra det som faller inn under diskusjonen om tilpassing til EØS-reglementet, som vi mener må vurderes på nytt. Hvorvidt man skal vurdere om en organisasjon kommer innunder tilskuddsordningen med et grunntilskudd eller tilskudd til avtalte aktiviteter som det skisseres i § 6, må også vurderes på nytt og det virker uheldig at en grunnstøtte består av to ulike ordninger.

  • 8 Fordeling av grunntilskudd til godkjente tilskuddsmottakere

Vi har noen innvendinger til hvilket grunnlag grunntilskuddet skal vurderes utfra:

1) Personalkostnader, antall ansatte, antall årsverk

Forbundet KYSTEN mener at departementet her oppmuntrer til vekst i antall ansatte på bekostning av andre oppgaver en organisasjon har. Tidligere var det størrelsen på økonomien som var utslagsgivende og vi mener det gir organisasjonen mer frihet til å bestemme hva man skal bruke midler på innad i organisasjonen. Med den innretningen som forskriften foreslår her, vil det favorisere de organisasjonene som bygger opp et stort byråkrati med mange ansatte.

2) Antall medlemmer og innbetalt medlemsavgift

Det er helt uproblematisk.

3) Utført frivillig ulønnet deltakelse/arbeid fra medlemmer og målgrupper for tilskuddsordningen – dvs. antall dugnadstimer

Det vil pålegge organisasjonene et stort administrativt arbeid å få inn antall dugnadstimer fra lokallagene. Det vil også være forskjellig definisjon av hva som regnes for en dugnadstime og vi er redd for at det vil bli vanskelig å finne en rettferdig måte å måle dette på, da organisasjonenes innretning er forskjellige, og dugnad ikke nødvendigvis er en god indikasjon på aktivitetsnivået i organisasjonen.

4) Antall etablerte lokallag pluss regionlag/fylkeslag og underorganisasjoner

Det er helt uproblematisk og endringene der er i tråd med endringene i regionsreformen.

5) Mottatte pengegaver fra gavegivere, snitt siste 3 år (ikke fakturerte ytelser)

Det er noen organisasjoner som er innrettet mot pengegaver, mens andre i liten grad benytter denne muligheten til å skaffe inntekter. Det medfører at det kan slå uheldig ut for flere organisasjoner hvis de blir vurdert utfra disse kriteriene.

6) Egenkapital, bankinnskudd og soliditet

Vi håper at vi ikke vil bli straffet for å ha en sunn økonomi med en egenkapital som gjør oss i stand til å takle uforutsatte økonomiske situasjoner og ha nok på bok til å kunne avvikle driften av organisasjonen med de økonomiske forpliktelser som ligger i det til lønn, husleie og andre økonomiske forpliktelser.

7) Ungdomsorganisasjoner

Det er helt uproblematisk.

De resterende paragrafene

Vi kommenterer ikke § 8 – 12, da de omhandler tilskudd til avtalte aktiviteter. De resterende paragrafene har vi ingen innvendinger til.

Forbundet KYSTEN håper at synspunktene blir tatt til følge og at departementet tar en ny gjennomgang av forslaget til ny forskrift om tilskudd til frivillige miljøorganisasjoner og allmennyttige miljøstiftelser.

Vennlig hilsen

Forbundet KYSTEN

Per Hillesund

generalsekretær