Høringssvar fra Zero Emission Resource Organisation

Dato: 31.08.2020

Høringssvar - Høring om forslag til endringer av «forskrift om tilskudd til organisasjoner og stiftelser for frivillig og allmennyttig klima- og miljøarbeid»

ZERO er en uavhengig, ideell organisasjon som mener at å løse klimakrisen er vår tids viktigste oppgave. Vi ønsker å skape best mulig vilkår for klimaløsninger som fungerer i dag og i fremtiden.

Viser til høringsbrev fra Klima- og miljødepartementet sendt ut til organisasjonene 6. juli 2020.

Vi er takknemlige for den støtten vi har fått gjennom ordningen de siste ni årene, og vi mener at ordningen er viktig, og muliggjør et arbeid av stor verdi for klima og miljøsaken i Norge. Ordningen er godt innarbeidet og etablert som en viktig finansieringskilde for miljøorganisasjoner og -stiftelser i Norge.

Det er naturlig at en slik ordning blir evaluert og fornyet. Men vi opplever det nye forslaget som forhastet og lite gjennomtenkt. Det er en lang rekke problematiske elementer i det nye forslaget til forskrift. Siden det er så omfattende vil vi ikke detaljert svare ut hvert enkelt punkt vi har betenkninger rundt, men kommentere noen overordnede problemer:

  1. Dagens formålsparagraf bør beholdes. Den foreslåtte endringen kompliserer formålet unødig og gjør det mindre tydelig, samt tar i seg begrensninger og presiseringer som hører til under andre paragrafer.
  2. Definisjonen av allmennyttig virksomhet bør gås opp på nytt, da den foreslåtte endringen ekskluderer åpenbare eksempler av allmennyttig virksomhet.
  3. Definisjonen av økonomisk aktivitet bør gås opp på nytt, og avstemmes på bedre faglig grunnlag mot annet relevant lovverk.
  4. Ut fra høringsbrev og presentasjonsmøte 24.8 fremgår det at mulig konflikt med EØS-reglene for offentlig støtte ligger bak endringene. Vi mener at dette ikke er tilstrekkelig belyst og begrunnet. Vi mener det juridiske grunnlaget og situasjonsforståelsen bak forskriftsendringen er for svakt til å sikre at endringene er hensiktsmessige. Dokumentasjonen av vurderingene er også fraværende, noe som umuliggjør organisasjonenes jobb med å ettergå dette. Dette gjelder også punkt 2 og 3.
  5. Endringene legger opp til en særdeles byråkratisk søknads- og rapporteringsprosess, som står i sterk kontrast til den sittende regjerings politiske plattform.

Både prosessen og forslaget til forskriftsendringer er i strid med regjeringens frivillighetsmelding fra 2018.

På bakgrunn av disse punktene ber vi KLD trekke forslaget, og bruke det neste året på å gå i dialog med organisasjonene og stiftelsene på området for å få en bedre forståelse for hvordan organisasjonene drives og bedre innsikt i hvordan støtten kan bidra til å utløse mest mulig aktivitet og resultater, med mål om å lage en ny ordning med virkning fra 2022.

Som følge av dette, samt den usikkerheten korona-pandemien fra før av medfører for vår og andre organisasjoners økonomi, ønsker vi at første år med nytt regelverk tidligst blir i 2022.

Håvard Melby
Økonomi- og administrasjonsansvarlig
Zero Emission Resource Organisation

Vedlegg