Høringssvar fra Framtiden i våre hender, Den Norske Turistforening, Natur og Ungdom, Norges Jeger- og Fiskerforbund, Norges Naturvernforbund

Dato: 31.08.2020

Klima- og miljødepartementet
postmottak@kld.dep.no

Oslo, 31.august 2020

Framtiden i våre hender
Den Norske Turistforening
Natur og Ungdom
Norges Jeger- og Fiskerforbund
Norges Naturvernforbund

Deres ref: 19/3694-3

Høringssvar - Forslag til endringer av «forskrift om tilskudd til organisasjoner og stiftelser for frivillig og allmennyttig klima- og miljøarbeid

Viser til høringsbrev fra Klima- og miljødepartementet sendt ut til organisasjonene 6.juli 2020.

Våre organisasjoner representerer en stor del av den norske frivilligheten og våre aktive medlemmer og tillitsvalgte gjør en formidabel innsats for friluftslivet, folkehelsen, natur, klima – og miljøarbeidet over hele Norge. Tilskuddet fra KLD er en viktig støtte i vårt arbeid, og forutsigbarheten og relativt lett forståelige kriteriene er noe vi setter stor pris på.

Vi sendte den 18. august et felles brev som en umiddelbar reaksjon på forslaget som ble sendt ut på høring, hvor vi ba om at møtet som var berammet 24. august ble benyttet til å avklare videre prosess med tanke på arbeid med eventuell endring av forskrift gjeldende fra tildelingsåret 2022. Dette møtet ble gjennomført uten at vi fikk gode svar på spørsmålene som er stilt eller er beroliget med tanke på prosessen som er skissert. Vi ønsker derfor å gjenta hovedbekymringene i dette høringssvaret, fremfor en detaljert gjennomgang av forskriften da denne på en rekke punkter fremstår som for uklar til å kunne vurderes grundig. Vi har også den 25.08.20 bedt om et møte med statsråden for å understreke våre bekymringer.

Etter å ha lest høringsutkastet og deltatt i møtet er vår konklusjon fremdeles at vi anbefaler at Klima- og miljødepartementet:

· Trekker tilbake endringsforslag til forskrift slik det er sendt på høring og avbryter høringen.

· Gjennomfører en god dialog med organisasjonene som omfattes av ordningen og får innspill og forslag.

· Utarbeider et nytt forslag til forskrift som gjelder fra søknadsåret 2021

· Utbetaler grunntilskuddet til organisasjonene og stiftelsene for 2021 i tråd med tildelingen for 2020

Det er særlig fem hovedpunkter vi reagerer på i utkastet til ny forskrift: (1) Manglende forutsigbarhet (2) Ingen avklaring om tilpasning som følge av regionreformen, (3) Kriterier som ikke er objektivt målbare, (4) Urealistisk tidshorisont og (5) Vi stiller spørsmålstegn ved tolkingen av EØS-regelverket.

Spesielt det siste punktet er viktig da det fremstilles som et av hovedargumentene for forslagene til endring av forskriften, og vi ønsker derfor å gjenta og understreke Frivillighet Norges innspill datert 19.08.20 som oppsummeres med at Frivillighet Norge mener at endringene departementet foreslår ikke er påkrevd av EØS-avtalen. Vi mener også at endringene heller ikke sikrer at tilskudd gitt gjennom ordningen er i tråd med EØS-avtalens statsstøtteregler. Basert på dette ber vi om at departementet trekker forslaget til ny forskrift tilbake og starter en ny prosess med organisasjonene på feltet.

KLD legger opp til at den nye forskriften skal være gjeldene for tildelingen av tilskudd til organisasjonene for 2021. Det er kort tid igjen av 2020 og vi mener at tildelingen i 2021 bør basere seg på tildelingen for 2020 samtidig som det igangsettes et grundig arbeid i dialog med organisasjonene med formål å utarbeide nye forskrifter gjeldene for tildelingsåret 2022.

Utarbeidelse av en ny forskrift krever en grundig behandling i tråd med regjeringens prinsipper for frivillig arbeid der det skal legges vekt på sterk grad av medvirkning og forutsigbare ordninger. Ref. Meld. St. 10 (2018-2019) «Frivilligheita – sterk, sjøvstendig, mangfaldig – Den statlege frivillighetspolitikken». Der nevnes blant annet i pkt. 2.1 «Gjennom enkle og ubyråkratiske tilskotsordningar og open dialog skal politikken leggje til rette for brei deltaking, høg aktivitet og sterke fellesskapar. (…) Staten støttar opp om frivillig sektor gjennom tilskot, enkel og gjennomsiktig tilskotsforvaltning og ein heilskapleg, føreseieleg og koordinert politikk»

Vi ønsker en grundig og inkluderende prosess der forståelse for endringsbehov, klarhet i definisjoner, og forståelse for faktorene som skal måles danner grunnlaget for tildeling av støtte, i tråd med intensjonen og formålet med ordningen.

Christopher Ringnes Klyve
nestleder
Fremtiden i våre hender

Dag Terje Solvang
generalsekretær
Den norske Turistforening

Eldar Berli
generalsekretær,
Norges Jeger- og Fiskerforbund

Johanne Frost Klepp
daglig leder
Natur og Ungdom

Maren Esmark
generalsekretær
Norges Naturvernforbund