Høringssvar fra Norsk klimastiftelse

Dato: 26.08.2020

Til Klima- og miljødepartementet

Tusen takk for muligheten til å komme med innspill til departementets forslag til endring av Forskrift om tilskudd til frivillige miljøorganisasjoner og allmennyttige miljøstiftelser.

Etter å lest høringsdokumentene, og deltatt på det departementets høringsmøtet mandag 24. august 2020, er Norsk klimastiftelse av den klare oppfatning at det vil være totalt uansvarlig å behandle de foreslåtte endringene så hurtig som departementet legger opp til.

Vi oppfordrer departementet på det sterkeste til å ta seg bedre tid. Vi anbefaler ett års utsettelse, slik at endringer i forskriften kan tre i kraft fra budsjettåret 2022 (og ikke 2021 som foreslått). Dette begrunner vi med følgende:

  • Uklart om formål: Det er uklart hva departementet konkret vil til livs med de endringene som foreslås (tenker da spesielt på tolkningen av «næringsvirksomhet» og reglen om maks 10 prosent avgiftspliktig omsetning.)
  • Uklart om konsekvenser: Som mottaker av grunntilskudd i dag er det umulig for Norsk klimastiftelse å forstå konsekvensene av de foreslåtte endringene. Havner vi innenfor eller utenfor 10%-grensen etter departementets skjønnsmessige vurdering, og hvordan scorer vi på de mange foreslåtte kriteriene?
  • Tilfeldige kriterier: Listen over kriterier virker lite gjennomtenkt. Eksempel: Hvorfor vurdere søkere etter antall årsverk/ansatte dersom målet med ordningen er mest mulig aktivitet? En søker som bevisst holder faste personalkostnader nede, men velger å kjøpe eksterne tjenester (f.eks. fra frilansere) tilknyttet konkrete aktiviteter i stedet, vil med departementets forslag «straffes». Vi stusser også over at sterk egenkapital/soliditet skal slå negativt ut. I lys av Covid-19 burde alle organisasjoner/stiftelser med egne ansatte oppfordres til å bygge opp en buffer.
  • Mer byråkrati: Det legges opp til søknadsrunder som krever mye mer byråkrati og ekstraarbeid enn det vi er vant til i dag, noe som vil stjele tid og ressurser fra det allmennyttige arbeidet. Dette harmonerer dårlig med budskapet i frivillighetsmeldingen som regjeringen la frem i desember 2018. Der kan man lese at et av målene i regjeringens frivillighetspolitikk er forenkling: «Det skal vere enkelt å drive ein frivillig organisasjon. Det skal vere enkelt for frivillige å søkje, ta i mot og rapportere på offentleg støtte. Regjeringa vil m.a. starte eit pilotprosjekt med nokre tilskotsordningar som tek i bruk fleirårige avtalar og etablere forenklingsråd for tilskot til frivilligheita».

Med dette som bakgrunn vil jeg på vegne av Norsk klimastiftelse be KLD om å avslutte denne høringen og i stedet bruke det neste året på å jobbe frem et mer gjennomtenkt endringsforslag.

Vennlig hilsen

Lars-Henrik Paarup Michelsen

Daglig leder