Forsiden

Høringssvar fra Svalbard Venstre

Dato: 22.10.2021

Dagens regelverk for stemmerett og valgbarhet bidrar til involvering og ansvarliggjøring av innbyggerne i Longyearbyen på en god måte.

Det gjelder også den betydelige andelen av utenlandske innbyggere. Gitt dagens situasjon ser Svalbard Venstre derfor ikke behovet for de foreslåtte innstramningene.

Samtidig ser vi at departementets høringsnotat har sine poenger, og at denne saken kan ende med vedtak av endringer selv om vi fra lokalt hold ikke ser det som nødvendig nå.

Dersom det likevel skal vedtas endringer for de som ikke er norske statsborgere mener vi at det bør vurderes mellomløsninger, som eksempelvis:

· At endringene ikke gis tilbakevirkende kraft ved at de som ved sist valg var valgbare og hadde stemmerett fortsatt skal ha samme mulighet i kommende lokalvalg i Longyearbyen

· Øke botidskravet i Longyearbyen fra tre år til fem år, framfor å etablere krav om botid i norsk fastlandskommune

Dersom forslaget blir vedtatt slik som det er lagt fram av departementet bør det snarest iverksettes en utredning av andre alternativer for involvering og ansvarliggjøring av utenlandske borgere i Longyearbyen. Eksempelvis i form av et innbyggerpanel eller lignende som bidrar til samfunnsengasjement og gir representanter fra den utenlandske befolkningsandelen en stemme inn i lokaldemokratiet.

Når det gjelder kriterier i forbindelse med valg av kandidater til verv som meddommere støtter vi høringens forslag til endring