Høringssvar fra Utenriksdepartementet

Dato: 05.10.2020

Det vises til Justis- og beredskapsdepartementets brev av 12. august 2020. Utenriksdepartementet (UD) har følgende merknad:

UD mener at relevante regler som følger av forholdet til våre EØS-rettslige forpliktelser bør omtales og utredes. Det vises i den sammenheng særlig til politiregisterloven § 36 og politiregisterforskriften § 28-2.