Høringssvar fra Fylkesmannen i Oslo og Viken

Dato: 05.10.2020

Høring - endring i advokatregelverket - forslag om innføring av krav til hederlig vandel mv.

Vi viser til Justis- og beredskapsdepartementets høringsbrev av 12. august 2020, der det er foreslått å innføre krav om at eiere og personer i ledelsen i advokatforetak uten advokatbevilling må ha hederlig vandel.

Fylkesmannen i Oslo og Viken mener det er viktig å opprettholde og styrke tilliten til advokatbransjen og at det derfor må stilles strenge krav til personer med innflytelse over driften. Vi støtter derfor forslaget, og er enig i den begrunnelse som er gitt av departementet