Høringssvar fra Sentralenheten for fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

Dato: 07.09.2020

Høringsuttalelse fra Sentralenheten for fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker – Endring i advokatregelverket - forslag om innføring av krav til hederlig vandel mv.

Fylkesnemndene er enig i at det er et behov for å innføre krav til eiere og personer i ledelsen i advokatforetak. Nemndene kan i det alt vesentlige slutte seg til Justisdepartementets forslag og begrunnelse i høringsnotatet av 12. august 2020 om å innføre krav om vandel og skikkethet mv.

Nemndene vil fremheve hensynet til befolkningens tillit til at Norge er en velfungerende rettstat. Det er særlig viktig at det på barnevernfeltet stilles høye krav til prosessfullmektigene som skal fremme klientenes rettsikkerhet. Avgjørelser på barnevernrettens område er sterke tvangsinngrep i retten til privatliv, jf. EMK art 8. Private parter i barnevernssaker er i en vanskelig og utsatt situasjon, og behovet for gode faglige råd og oppfølgning vil stå helt sentralt. Norge har hatt og har for tiden et stort fokus på barnevernrettens område i forhold til prosessene for EMD. Hensynet til en tillitsbasert relasjon til prosessfullmektigene vil være viktig nå og i tiden fremover. Det er også sentralt for sakens opplysning at advokatene utfører sitt oppdrag for å fremme rettsikkerhet og i tråd med advokatetiske retningslinjer, jf. Advokatforskriften kap. 12. Dette vil også kunne være avgjørende for ivaretakelsen av klientenes interesser.

For advokater som jobber i et advokatforetak, vil foretakets ledelse kunne ha stor innflytelse på drift og beslutninger som tas virksomheten. For å sikre at foretaket drives i tråd med de ovennevnte advokatetiske prinsipper, må også ledelsen ha disse som styringsparameter. Det kan svekke tilliten til advokatene, og i sin ytterste konsekvens til beslutninger som barnevernsmyndigheter, fylkesnemnd og domstolene tar dersom det stilles spørsmål ved ledelsenes vandel og skikkethet og hvordan foretaket drives.

Gjennomgående stilles det krav for daglige leder og styremedlemmer i finanssektoren, jf. høringsnotatet pkt. 2.2.. Hensynene til vandel og skikkethet er ikke mindre på barnevernfeltet område.