Høringssvar fra Oslo statsadvokatembeter

Dato: 02.10.2020

Høringssvar om endringer i advokatlovverket

Oslo statsadvokatembeter har gått gjennom lovforslaget og inngir med dette vårt høringssvar.

Vi støtter departementets forslag med følgende bemerkninger:

Departementet mener det er tilstrekkelig å gi Tilsynsrådet for advokatvirksomhet hjemmel til å gripe inn dersom kravene til ledelse og eiere ikke er oppfylt. Hensynet til samfunnets tillit til advokatbransjen tilsier imidlertid etter vår mening at ansvaret for å godkjenne at kravene er oppfylt bør legges til Tilsynsrådet.

Videre foreslår departementet at eiere som ikke oppfyller kravene gis en tidsfrist på to år for avhending av eierandelene. Oslo statsadvokatembeter mener ett år må være tilstrekkelig.