Høringssvar fra Revisorforeningen

Dato: 21.08.2020

Revisorforeningen støtter at det fastsettes krav til vandel og skikkethet for eiere og ledere i advokatforetak.

Vi mener at kravet til skikkethet bør presiseres nærmere i loven. Det lar seg vanskelig gjøre å angi dette uttømmende, men rimelig forutsigbarhet tilsier at de mest sentrale forholdene angis i lovteksten. Vi viser til omtalen i høringsnotatet punkt 3.2.