Høringssvar fra ØKOKRIM

Dato: 25.09.2020

Det vises til departementets høringsbrev 12.08.2020.

ØKOKRIM støtter forslaget om krav om at eiere og personer i ledelsen i advokatforetak uten advokatbevilling må ha hederlig vandel og ikke må anses uskikket.