Høringssvar fra Statens sivilrettsforvaltning

Dato: 09.09.2020

Høring - Endring i advokatregelverket - forslag om innføring av krav til hederlig vandel mv.

Vi viser til Justis- og beredskapsdepartementets høringsbrev av 12. august 2020, der det er foreslått å innføre krav om at eiere og personer i ledelsen i advokatforetak uten advokatbevilling må ha hederlig vandel og ikke må anses uskikket.

Vi mener det er rimelig å stille krav om at også eiere og personer i ledelsen uten advokatbevilling må ha hederlig vandel, og at de er skikket til å ha en slik rolle. Statens sivilrettsforvaltning støtter derfor forslaget, og er også enig i den begrunnelse som er gitt av departementet. Vi mener for øvrig at eierne og ledelsen i et advokatforetak vil kunne påvirke de ansattes handlemåte, og at det derfor er viktig at det stilles krav til skikkethet også for denne gruppen.