Høringssvar fra Det nasjonale statsadvokatembetet

Dato: 02.10.2020

HØRING - FORSLAG OM INNFØRING AV KRAV OM AT EIERE OG PERSONER I LEDELSEN AV ADVOKATFORETAK MÅ HA HEDERLIG VANDEL OG IKKE ANSES USKIKKET

Innledning
Etter det Nasjonale statsadvokatembetets mening er det et behov for å innføre krav til vandel for eiere og personer i ledelsen i advokatforetak og at disse ikke anses som uskikket. Vi stiller oss derfor bak departementets forslag til regulering i utkastet til ny lovbestemmelse og begrunnelsen for dette, men embetet presiserer at vi er av den oppfatning at eiere av advokatforetak bør være advokater slik at krav til vandel og skikkethet uansett fanges opp.

Når det gjelder kontrollordninger mener embetet at det må etableres strengere rutiner enn det departementet legger opp til, jf. notatet punkt 3.4, og at det også i noen tilfeller bør kunne stilles krav om utfyllende politiattest, jf. punkt 3.1.

Til punkt 3.3 - Hvem bør kunne være eiere i et advokatforetak?
Det nasjonale statsadvokatembetet er enig med Advokatlovutvalget i at kun advokater som utøver yrkesaktivitet i advokatforetaket bør kunne være eiere. Vi viser til NOU 2015:3 s. 182. Embetet føyer til at en endring i tråd med forslaget formentlig også vil kunne lede til at det blir enklere å reagere disiplinært mot et advokatforetak. Som illustrasjon viser vi til LB-2018-192788-2 s. 7 under punktet "oppsummering".

Til punkt 3.4 - Foretakets ansvar og tilsynsorganets rolle
Etter embetets oppfatning må ansvaret for å godkjenne om kravene til vandel og personlig skikkethet legges til Tilsynsrådet. En slik ordning vil sikre en vesentlig bedre kontroll enn hvis foretaket selv skal foreta vurderingen. Et advokatforetak vil eksempelvis kunne vurdere kravet til skikkethet på en helt annen måte enn Tilsynsrådet og da bør det uavhengige kontrollorganets vurdering legges til grunn. Departementets begrunnelse for at foretaket selv bør stå for vandel- og skikkethetsvurderingen er relativt kort. Hvorfor det ikke er hensiktsmessig at det etableres en særskilt godkjenningsordning med tilhørende meldeplikt til Tilsynsrådet hver gang nye eiere trer inn eller det gjøres endringer i foretakets ledelse sies det ikke noe om selv om en slik ordning har de beste grunner for seg. Etter embetets mening er det ingen grunn til ikke å etablere samme eller en lignende ordning som gjelder innen finanssektoren.

Hvis det avdekkes at en eier ikke lenger oppfyller kravene til vandel og/eller skikkethet foreslås det at vedkommende skal gis en frist på to år med å avhende eierandelen. Dette er etter embetets oppfatning alt for lang tid. Kravet bør være at eierandelen skal avhendes så raskt som mulig. Sammenligningen med domstolloven § 231 sjette ledd er mindre treffende all den tid denne retter seg mot eiers virke i advokatforetak og ikke om en person har hederlig vandel eller er skikket til å være eier.