Høringssvar fra Borgarting lagmannsrett

Dato: 02.10.2020

Det vises til Justisdepartementets høring vedrørende endring i advokatregelverket - forslag om innføring av krav til hederlig vandel mv.

Borgarting lagmannsrett støtter lovforslaget. Utover det har vi ikke merknader.

Borgarting lagmannsrett

Marianne Vollan, førstelagmann