Høringssvar fra Akademikerne

Dato: 28.09.2020

Justis- og beredskapsdepartementet

Deres ref: 20/3628-LSW

Vår ref: 207.13

Dato: 28.09.2020

Høring – forslag om innføring av krav om at eiere og personer i ledelsen i advokatforetak uten advokatbevilling må ha hederlig vandel og ikke anses uskikket

Vi viser til høringsbrev fra Justis- og beredskapsdepartementet den 12. august 2020 om forslag om innføring av krav om at eiere og personer i ledelsen i advokatforetak uten advokatbevilling må ha hederlig vandel og ikke anses uskikket.

Akademikerne gir sin tilslutning til forslaget om å innføre krav om at eiere og personer i ledelsen i advokatforetak uten advokatbevilling må ha hederlig vandel og ikke anses uskikket, herunder krav om fremleggelse av politiattest.

Med vennlig hilsen,
Akademikerne

Astrid M. Svele

seniorrådgiver