Høringssvar fra Fredrikstad tingrett og Halden tingrett

Dato: 10.09.2020

Det vises til Justisdepartementets høring vedrørende forslag om innføring av krav om at eiere og personer i ledelsen i advokatforetak uten advokatbevilling må ha hederlig vandel og ikke anses uskikket.

Fredrikstad tingrett og Halden tingrett støtter lovforslaget. Ut over det har vi ikke merknader.

Fredrikstad tingrett og Halden tingrett

Arnfinn Agnalt Geir Dalene

sorenskriver tingrettsdommer