Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høringssvar fra Husbanken

Høringssvar - opprettelse av et seriøsitetsregister

Dato: 28.09.2017

Svartype: Med merknad

Husbanken viser til KMDs høringsbrev av 29. juni 2017 der det blir foreslått å opprette et frivillig seriøsitetsregister. Foretak som opererer som underleverandører eller i ROT-markedet, skal kunne registrere seg.

Etter Husbankens vurdering er det positivt at det blir opprettet et seriøsitetsregister. Registeret skal ikke inneholde opplysninger om foretakenes kvalifikasjoner. Årsaken til at slike opplysninger ikke tas med, er at det i dag ikke fins databaser med oversikt over fag-/svennebrev. Slik Husbanken ser det, ville registeret hatt større verdi hvis det også skulle inneholde opplysninger om foretakenes kvalifikasjoner, med referanser og attester.

Vi stiller spørsmål ved om det foreslåtte registeret vil kunne føre til at noen useriøse foretak får et kvalitetsstempel det ikke er grunnlag for. Bakgrunnen for dette er ikke bare at registeret ikke skal ha opplysninger om foretakets kvalifikasjoner:

Etter forslaget er det ikke så mye som skal til for å bli registrert. Et foretak kan bli registrert hvis det er registrert i Enhetsregisteret med en relevant næringskode og ikke har forfalt og ubetalt arbeidsgiveravgift eller merverdiavgift. For merverdiavgiftspliktige skal det også være et krav at foretaket er registrert i merverdiavgiftsregisteret og har levert pliktig oppgave de siste seks månedene. Vi bemerker at registrering i merverdiavgiftsregisteret og overholdelse av plikten til å levere merverdiavgiftsoppgaver ikke er en garanti for at foretaket ikke unndrar merverdiavgift.

Departementet foreslår dessuten bare en snever adgang for DiBK til å fjerne foretak fra seriøsitetsregisteret. Det må foreligge dokumentasjon på alvorlige eller gjentatte brudd på plan- og bygningsloven eller andre dokumenterte forhold som viser at foretaket ikke har evne og vilje til å drive lovlydig virksomhet. I utkastet er det nevnt brudd på relevante regler i straffeloven og hvitvaskingsloven og overtredelse av arbeidsmiljølovens HMS-krav, krav til lønns- og arbeidsvilkår og bruk av arbeidskraft. Blant annet gjennom dokumentasjonskravet skal det altså en del til for at DiBK skal kunne fjerne et foretak fra registeret.

I forskriftsutkastet er det i § 13a-2 bestemmelser om DiBKs innhenting av opplysninger for å verifisere at vilkårene for registrering er oppfylt. Vi stiller spørsmål ved om det bør komme tydeligere frem i forskriftsteksten at kontrollen skal være fortløpende, i tråd med redegjørelsen i høringsnotatet.

 

Med hilsen

HUSBANKEN

 

Bjørn J. Pedersen                                                               Atle Rabe

strategidirektør                                                                    avdelingsdirektør

       

Til toppen