Høring - endringer i ekomforskriften om IP-adresser

Kommunal- og distriktsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i ekomforskriften. Forslaget utfyller bestemmelsene om plikt for ekomtilbydere til å lagre og utlevere IP-adresser i ekomloven §§ 2-8 a og 2-8 b, som ble vedtatt ved en endring av ekomloven 18. juni 2021 nr. 131, jf.  Prop.167 L (2020-2021).

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.11.2022

Vår ref.: 22/3171

Høring om endringer i ekomforskriften - om IP- adresser

Kommunal- og distriktsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i ekomforskriften. Forslaget utfyller bestemmelsene om plikt for ekomtilbydere til å lagre og utlevere IP-adresser i ekomloven §§ 2-8 a og 2-8 b, som ble vedtatt ved en endring av ekomloven 18. juni 2021 nr. 131, jf.  Prop.167 L (2020-2021). Bestemmelsene i loven er ment å være et verktøy i politiets kriminalitetsbekjempelse ved etterforskning av alvorlig kriminalitet.

I høringsnotatet foreslår departementet to nye forskiftebestemmelser som er ment å bidra til å operasjonalisere lagringen og utleveringen av IP-adresser, og gi nærmere regler for politi- og påtalemyndighetens årlige rapportering av uthentingen. I tillegg foreslås en mindre endring i ekomforskriften § 10-3 om tilsyn og sanksjoner.

 

Departementet tar sikte på å få de nye forskriftsbestemmelsene på plass fra årsskiftet, og ber om høringsinstansenes syn innen 1. november 2022.

 

 

Med hilsen

 

 

Jan Hjelle (e.f.)

ekspedisjonssjef

 

Christina Christensen

fung. avdelingsdirektør

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Departementene
Datatilsynet
Digitaliseringsdirektoratet
Domstoladministrasjonen
Statsforvalteren i Agder
Statsforvalteren i Innlandet
Statsforvalteren i Møre og Romsdal
Statsforvalteren i Nordland
Statsforvalteren i Oslo og Viken
Statsforvalteren i Rogaland
Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Statsforvalteren i Trøndelag
Statsforvalteren i Vestfold og Telemark
Statsforvalteren i Vestland
Statsforvalterenes fellestjenester
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll
Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget)
Kripos
Politidirektoratet
Politiets sikkerhetstjeneste
Regelrådet
Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten
Sivilombudsmannen
Spesialenheten for politisaker
Det nasjonale statsadvokatembetet
Agder statsadvokatembeter
Hedmark og Oppland statsadvokatembeter
Hordaland, Sogn og Fjordane statsadvokatembeter
Møre og Romsdal statsadvokatembeter
Nordland statsadvokatembeter
Oslo statsadvokatembeter
Rogaland statsadvokatembeter
Troms og Finnmark statsadvokatembeter
Trøndelag statsadvokatembeter
Vestfold, Telemark og Buskerud statsadvokatembeter.
ØKOKRIM
3NET AS
Abelia
Advokatforeningen
Afiber AS
Alta Kraftlag SA
Altibox AS
Altifiber AS
Andøy Energi AS
Austevoll Breiband AS
Avur AS
Bergen Fiber AS
BRDY AS
Bredbåndsfylket AS
Brukerklagenemnda
Chili Mobil AS
Com4 AS
Den internasjonale juristkommisjonen, avdeling Norge
Den Norske Advokatforening
Eidsiva Bredbånd AS
EL & IT Forbundet
Elektronikkbransjen
Elektronisk Forpost Norge (EFN)
Enivest AS
eRate Norway AS
Fiberselskapet AS
Fjordkraft AS
GlobalConnect AS
Hammerfest Energi Bredbånd AS
Happybytes AS
Haugaland Kraft Fiber AS
Hovedorganisasjonen Virke
Ice Communication Norge AS
IKT-Norge
Istad Fiber AS
Klepp Energi AS
Kragerø Bredbånd AS
Kvamnet AS
Landsorganisasjonen i Norge
Lofotkraft AS
Lycamobile Norway Ltd.
Lynet Internett AS
Lyse Fiber AS
NextGenTel AS
NEAS AS
Norges Politilederlag
Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS)
Nordkraft Fiber AS
Notodden Energi AS
NTE TelecomAS
Næringslivets Hovedorganisasjon – NHO
Politiets Fellesforbund
Saga Mobil AS
Sandefjord Bredbånd AS
Signal Bredbånd AS
Skymobil AS
Stiftelsen Elektronikkbransjen
Tafjord Connect AS
Talkmore
Tampnet AS
Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening
Telenor Norge AS
Telia Norge AS
Tussa IKT AS
Vesterålskraft Bredbånd AS
Viken Fiber AS
Vipps AS
Virke kunnskap teknologi og utdanning (Virke KTU)
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund