Høringssvar fra Norsk Osteopatforbund

Dato: 24.10.2022

Høringssvar fra Norsk Osteopatforbund (NOF)

Høring - Endringer i forskrift om standarder og nasjonale e-helseløsninger (økning i betalingen for nasjonale e-helseløsninger mv.)

Anmodning om endring av prismodell for Helsenett

Helsenett benyttes av en rekke aktører innen helsetjenesten. Digitale løsninger er nødvendig for en sikker og effektiv helsetjeneste, på alle nivåer, både offentlig og privat.

Samarbeid og samhandling mellom de ulike aktørene forutsetter gode verktøy for kommunikasjon. Helsenett er den foretrukne digitale kommunikasjonsveien i primærhelsetjenesten, mellom fastleger og øvrig helsepersonell, som osteopater, fysioterapeuter og kiropraktorer.

Det er lagt et premiss om at virksomhetenes samlende betaling ikke skal overstige de kostnadene Norsk helsenett SF har til å forvalte og drifte sin løsning. Det er også lagt premiss om at brukerne av tjenesten skal betale for bruk, og at kostnader forholdsmessig skal fordeles mellom de ulike aktører og virksomheter. Det er departementet sin oppgave å sørge for en rimelig fordeling av disse kostnadene.

NOF er enig i prinsippet om at brukerne av Helsenett skal være med på å finansiere ordningen. Kostnaden for Helsenett er dog den samme for en liten virksomhet med begrenset bruk, som for en stor aktør med omfattende bruk.

En liten virksomhet med få ansatte må betale det samme som en stor virksomhet med mange ansatte. I praksis betyr dette at små virksomheter som gir nødvendig helsehjelp og bidrar til folkehelsen over det ganske land, subvensjonerer prisen for store, sentrale virksomheter.

Dagens prismodell for Helsenett er usosial, ved at prisen fastsettes per virksomhet uten at virksomhetens størrelse og faktisk bruk vektes. I dette må en også ta inn over seg at store deler av primærhelsetjenesten driftes av små private virksomheter. Dette gjelder i stor grad behandling av muskel- og skjelettplager hos ulike behandlere som osteopater, fysioterapeuter, kiropraktorer, manuellterapeuter og naprapater, i tillegg til ulike legetjenester.

Muskel- og skjelettplager koster det norske samfunnet store beløp hvert år, og er den vanligste årsaken til legemeldt sykefravær. Diagnosegruppen er den som «plager flest og koster mest», i form av helsetap for den enkelte og kostnader for samfunnet. Denne type plager ligger på topp når det gjelder ikke-dødelig helsetap og sykdomsbyrde. Norges mange små helsevirksomheter bidrar betydelig til nødvendig behandlingskapasitet for denne diagnosegruppen.

Prisingen av Helsenett er i dag en økonomisk barriere, som medfører at mange mindre helsevirksomheter må velge det bort. Dette er svært uheldig, eksempelvis ved at viktige meldinger fra en autorisert behandler til fastlege, kan bli forsinket eller oversett. Dette fører også til merarbeid for en allerede presset allmennlegetjeneste ved at mottatte brev og meldinger, må håndteres manuelt.

Vi anmoder derfor departementet om å utvikle en mer rettferdig prismodell for Helsenett som ivaretar mindre virksomheter, ved at prisen gjenspeiler faktisk bruk av tjenesten. Dette kan løses ved at virksomheter må oppgi hvor mange brukeridenter som må ha tilgang ved tegning av avtale, som del av virksomhetssertifikat.

En forbedret prismodell for Helsenett vil være et bidrag for å styrke samhandling, informasjonsflyt og pasientsikkerhet - særlig innen primærhelsetjenesten.

Vennlig hilsen, Tomas Collin, leder NOF

Norsk Osteopatforbund representerer ca 450 osteopater. Osteopater arbeider med muskel- og skjelettplager og har 4års akkreditert helsefaglig utdanning. Osteopater er autorisert helsepersonell, i henhold til Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven), § 48 første ledd.