Høringssvar fra Norske Kvinners Sanitetsforening

Dato: 02.11.2021

Vi takker for muligheten til å komme med innspill til forslag til forskrift for Forsvarsdepartementets tilskuddsordninger for frivillig aktivitet på forsvars- og sikkerhetsområdet. Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.) er en stor omsorgsberedskapsaktør, og våre beredskapsfrivillige har lagt ned over 150 000 timer bare til koronavaksinering.

Vi ser det som positivt med en forenkling av ordningen, og at forskriften blir mer tilgjengelig for tilskuddsmottakerne. Vi oppfatter at endringene i forskriften innebærer en utvidelse av formålet fra kun å bidra til å forstå Forsvaret til å forstå norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk, og altså en mer opplyst debatt. Dette ser vi på som positivt og fremtidsrettet, spesielt med tanke på fremtidens totalforsvar.

Med vennlig hilsen

Norske Kvinners Sanitetsforening

Grete Herlofson, Generalsekretær

Aurora Eck Nilsen, Politisk rådgiver

Vedlegg