Høringssvar fra Sjømilitære Samfund

Dato: 03.11.2021

Sjømilitære Samfund (SMS) setter pris på å bli høringsinstans til Høringsnotat av 19. juli 2021.

SMS arrangerer faglige og sosiale tilstelninger med mål å spre kunnskap om forsvarssaken generelt, og Sjøforsvaret spesielt. Vårt motto er å virke "for Sjøforsvarets tarv og utvikling".

Høringsnotatet redegjør for vel begrunnede forslag til endringer i forskriften, og SMS stiller seg gjennomgående positiv til endringsforslagene. Spesielt positivt er det at §4 andre ledd bokstav c endres til å omfatte "norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk" og ikke bare Forsvaret.