Høringssvar fra Det frivillige Skyttervesen

Dato: 09.11.2021

Det frivillige Skyttervesen (DFS) takker for muligheten til å komme med innspill til endring av «Forskrift om tilskudd til frivillig aktivitet på forsvars- og sikkerhetsområdet».

DFS legger opp til en rekke aktiviteter som bidrar til å oppfylle vår formålsparagraf og forskriftens formål på en best mulig måte. Dette skjer blant annet gjennom utdanning av tillitsvalgte og instruktører, opplæring i sikker og kyndig våpenbruk, samt tilrettelegging for Forsvarets (spesielt Heimevernets) bruk av skytebaner. Videre ved tiltak og arrangementer på ulike nivå som bidrar til utvikling av praktiske skyteferdigheter og ivaretakelse av en desentralisert skytebanestruktur. Samlet sett er det vår klare oppfatning at dette utgjør et vesentlig bidrag til totalforsvaret, og derigjennom økt forsvarsvilje og forsvarsevne i det norske folk.

Kommentarer til endringsforslag

DFS ser ingen utfordringer med de foreslåtte endringer i forhold til organisasjonens formål og aktivitet.

Til §§ 5 og 9, tredje ledd, er det positivt at det gjennom en force majeure bestemmelse kan gjøres vurdering om det er særlige grunner til å innvilge støtte selv om søknadsfristen er oversittet.

DFS er også positive til at man i § 13 tredje ledd bokstav b tar bort begrepet «egenandel», som kan forveksles med «andre finansieringskilder» istedenfor «frivillig egeninnsats».