Høringssvar fra Norges veteranforbund for internasjonale operasjoner

Dato: 03.11.2021

Høringssvar – forslag til endringer i forskrift om tilskudd til frivillig aktivitet på forsvars- og sikkerhetsområdet

Norges veteranforbund for internasjonale operasjoner (NVIO) viser til høringsnotatet om forslag til endringer i forskrift om tilskudd til frivillig aktivitet på forsvars- og sikkerhetsområdet av 19 juli 2021.

Foreslåtte endringer i § 1

Forsvarsdepartementet (FD) forslår i § 1 bokstav b under formålet med forskriften ved å fjerne dualiteten som ligger i dagens tekst ved å bytte og med eller. Det vil si; tilskudd skal gis til veteranorganisasjoner eller veteranprosjekter som bidrar til økt aktivitet og ivaretakelse av personellet eller til aktiviteter som fremmer kunnskap om og engasjement for denne gruppen.

NVIO er uenig i denne endringen da veteranarbeid er noe mer enn aktiviteter, selv om man sier at aktivitetene skal fremme kunnskap om og engasjement rundt veteranene som gruppe. En vesentlig del av veteranarbeidet går mot politisk påvirkning og samfunnspåvirkning, samt opplysningsvirksomhet rundt veteranarbeidet. NVIO er av den oppfatning at mye av det som er kommet på plass innen veteranivaretakelse er et resultat av dette. Det er dette som er veteranarbeid i fullskala.

Ved å si et enten eller ved å benytte seg av ordet eller vil man kunne oppleve at mesteparten av veteranarbeidet rettes inn mot rene sosiale aktiviteter og at veteranorganisasjonene blir event-byråer. Dette vil bidra til å svekke totaliteten i arbeidet for veteranene.

NVIO ser ingen grunn til at eller skal byttes med og, i nevnte setning.

Foreslåtte endringer i §§ 3 og 6

Det er sagt at det skal stilles krav om tilfredsstillende økonomikontroll for tildeling av prosjektstøtte i begge paragrafene. NVIO stiller spørsmål hvordan en slik kontroll skal kunne gjennomføres og hvordan dette skal vektes? Er det tilstrekkelig at man leverer et budsjettforslag som er i balanse? Det store dilemmaet er hvis dette er en førstegangssøker, hvordan avgjøres det da om vedkommende søker har økonomikontroll?

Kommentarer til § 7

I bokstav a nevnes relevans for aktuelle og prioriterte politikkområder som et mulig kriterium for tildeling. NVIO er enig i at dette er så viktig at det kommer høyt opp på listen over kriterier som vurderes. Dette kobles også opp mot kommentaren til § 1 bokstav b om formålet hvor NVIO av den oppfatning at man beholder ordet og i beskrivelsen av formålet.

I bokstavene b og c stiller NVIO spørsmål til hva som legges i dette og hvordan dette måles? Betyr evne til utvikling at man ser på organisasjonen som står bak, eller er det selve arrangementet? I så tilfelle, hva er kriteriene for vurdering av dette?

En del av begrepene som nyttes gjennom dokumentet er definert i forarbeidet til forskriften da denne kom i 2019, ref 2018/1909-16/FD V 2/STNO. Disse fremgår ikke at forskriften og graden av presisjon i søknadene vil av den grunn kunne gå ned. Et eksempel her er at når man oppgir antall medlemmer skal Kulturdepartementets definisjon brukes, ikke antall følgere på Facebook.

Vennlig hilsen

Bjørn Robert Dahl

generalsekretær