Høringssvar fra Norsk TotalforsvarsForum

Dato: 09.11.2021

Høringssvar

Norsk TotalforsvarsForum (NTF) takker for muligheten til å komme med innspill til endringer i forskrift om tilskudd til frivillig aktivutet på forsvars- og sikkerhetsområdet.

NTF har som formål å styrke landets beredskap med utgangspunkt i totalforsvars-konseptet, og skal arbeide for å gjøre det norske samfunnet mer robust og mindre sårbart i krise og krig.

NTF ser positivt på endringsforslagene med unntak av nytt Kapittel 6 §17 der vi finner at endring av varslingsfrist til 1.november kan være litt tidlig. Vi foreslå at denne settes til "senest innen 1.desember det året tilskuddet er mottatt.".

Etter at vi nå har fått erfaring med den opprinnelige forskriften vil vi få komme med en kommentar under Kapittel 2 §3 bokstav c. hvor det heter et prosjektstøtte kan tildeles en søker som kan dokumentere at prosjektet har andre inntektskilder. Det viser seg meget vanskelig å skulle bidra med andre inntekstkilder utenom egen frivillig innsats, da organisasjonen ønsker å fremstå nøytral uten sponsorer og heller ikke driver med salgsfremmende tiltak. Vi ønsker følgelig at punktet utgår.

Med vennlig hilsen Norsk TotalforsvarsForum Hanne Guro Garder Daglig leder