Høringssvar fra Frivillighet Norge

Dato: 05.11.2021

Høringssvar - Forslag til endringer i forskrift om tilskudd til frivillig aktivitet på forsvars- og sikkerhetsområdet

Frivillighet Norge takker for muligheten til å komme med innspill til forslaget om endringer i forskrift om tilskudd til frivillig aktivitet på forsvars- og sikkerhetsområdet. Frivillighet Norge er et samarbeidsforum for frivillige organisasjoner i Norge. Vi arbeider for en helhetlig frivillighetspolitikk for å sikre vekst og utvikling i frivilligheten, som er en hjørnestein i norsk kultur og samfunnsliv. Medlemskap i Frivillighet Norge er åpent for alle som driver frivillig virke på ikke-kommersiell/ikke-offentlig basis i Norge. Frivillighet Norge har mer enn 350 medlemsorganisasjoner fra alle felt innen frivillig virksomhet. Til sammen representerer Frivillighet Norge flere millioner individuelle medlemskap og over 50 000 lag og foreninger over hele landet.

I vårt høringssvar avgrenser vi oss til å kommentere generelle sider ved tilskuddsordningen. For øvrig oppfordrer vi departementet til å ha en tett dialog med organisasjonene på området når det gjelder endringer i tilskuddsregelverket.

Vi ser at begrepet medlem ikke er klart definert, selv om begrepet er brukt flere steder i forskriften (§ 4c, §7c og §13b). Vi mener det er nødvendig, da begrepet medlem brukes ulikt i de forskjellige tilskuddsordningene i staten, og ulike organisasjoner har ulike rutiner for å telle og dokumentere medlemmer. Bruk av felles definisjoner og felles dokumentasjonskrav er forenklende for frivillig sektor. Kulturdepartementet har i Veileder for Forenkling av statelige tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner; Avdeling for sivilsamfunn og idrett, februar 2017, definert samordnede definisjoner og dokumentasjonskrav for tellende medlem. Se lenke under. Vi anbefaler Forsvarsdepartementet å ta i bruk de felles definisjonene i denne forskriften.

Vennlig hilsen

Stian Slotterøy Johnsen Aase Marie Olafsen

Generalsekretær Politisk rådgiver

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/veileder-forenkling-av-statlige-tilskuddsordninger-for-frivillige-organisasjoner-v-1000/id2540360/