Høringssvar fra Norske Reserveoffiserers Forbund

Dato: 27.10.2021

Norske Reserveoffiserers Forbund (NROF) takker for muligheten til å komme med innspill til endringer i «Forskrift om tilskudd til friville aktivitet på forsvars- og sikkerhetsområdet».

NROF har formål er å støtte opp under Forsvaret og forankre forsvarsviljen gjennom å arrangere aktiviteter og virksomhet som fremmer medlemmenes aktive forhold til Forsvaret. Videre er ambisjonen å være et Forbund som blir lyttet til i reservistspørsmål.

Forbundets aktivitet spenner over et vidt spekter innenfor kjerneområdene militær idrett og skyting, kompetanse, informasjon samt kultur og tradisjon

NROF ser ingen utfordringer med de foreslåtte endringer i forhold til Forbundets formål og aktivitet. Når det gjelder den foreslåtte endringen i § 4 andre ledd bokstav c oppfatter vi dette til å være i tråd med Forbundets ambisjon om å øke fokuset på gjennomføring av aktiviteter som bidrar til medlemmene kan delta aktivt i forsvarsdebatten i stort med relevant informasjon, samt gi grunnlag for Forbundets innspill knyttet til utvikling av Forsvaret med spesielt fokus på reservisten.